Yomu zhunggo

农业中国

时间:2018-10-08 13:36:06

Kimyvo cenzan mai, Zhunggo mingbyu wui muzui zo mu za nyi lo e, mingdan yomu ri bvunwang gvut lui, yuge wui yomu zui myiwe wui woqgan zhimu sai, yvumsing zui yvumsing zo e zuizo sutgan lo dut be.Byvat dai kangmo bve ma e hokam wa bve, natzhau natgvau、yozui king hai gvutgvun e kun, yomu zui bang ri lago go mvoqshit jvo le gvut lui yomu wum-o myogvat piga wuiloq jamji lason qo gvut lvoqdut be.Akui, yomu mau igvun zoshuq sutgan zhaq liklai be,yomu zui bang e wanglo ngunze lvoqmyo gi yomu mau ringdoq lo qo ma e mumo wang lalvum gvut be.   (Mumvau)