Awang zan e byuze nyiyap gvutman qo

2. 毁掉健康的8个生活习惯

时间:2018-10-08 12:53:29

Au Wuide dai ra:“Gvut man byuq e wum-o gi gvo dik le.” Wangzan e byuze    nyiyap qo, byu ri no abo nvang, gvanghing le; Age e byuze nyiyap qo gi, byu ri no bo nvang mu, byuze nyingon yapkap qo ma wolai mo dut le.Wangzan qo lvoqten lvoqpyoq e 8qo, nang gi banban gvutman le angvut luq?
Agvam dui
Gungdu dui e shau zhang, wangzan qo gi mirop gvo dik le.Myungte jo lui、anum num uwun wun、wanggang soqshe wui、gungdu myum bve dut le, xi gi gungdu mai toqshit jvo e nozong ngvut le, aqak gvut ra le, hanhan agvam dui gvut e byuze nyiyap lanyven liklai ra le.
Lanyi sum ma zang agon zo
Lanyi sum ma zang agon zo gvutman, wumman a luq, zo nvut qin mu eq agon we cang zo gvut. Aqing myang myang xi dong gvut nyi zhang gi, gungdu wangzan qo ma shizvang be, no ri bo le lo be, byuze nyiyap qo ma ri shizvang byi be.
Ngam ze shuqman gvut
Nyeyam ri mausoq mu, myosu byu ngamze shuqnau le, anum num ngamze zo zhang, gvumbvai qipam ma shizvang byi mu, no zik wum yom jo le.Kayoq yam ngvut gv-i lvang, ngamze gi son mu zo ra le.
Anum num yvupzhan zhan
Yvupzhan zhan e mirop gvo e qo gi myosu byu se le, asu e myosu byu yvumsing gung mai awo gvutzhe.Azhung zhung e mizho, rungmu a ban zui、paqzhvi mvoqyu wolai、supgvun nau、datbyvung sumroi laigva wu nau mu eq yvup aqing abun e ma lai byuq.“Summyvang no”suicho tan no bo le bum lo be.
Loqpyo zhvinvan sup myo
Layuq byu lanyi ma loqpyo zhvinvan eq u-nuq datzhak chung e aqing gi 8qing mai lvai be.Lingzing no、pyidum no、myoqzhi      zhvang mai za myang e no bve myo bo lo be.
Nyva-i shuqman
Nyva-i shuq zhang wangzan qo age e gi yuqzhup lawam se dai le zhvat.Asu e dutdvo qo ma gi, nganvung mingdan 3dvung yuq   nyva shuq byu nyi le, myosu byu nyva e mirop lom bang ngvut le.Nyva bvok zhang gi yvumsing wangzan qo za lvoqten byi le angvut, su e wangzan qo ma ri shizvang byi le.Dum ngvutzhang, ishuq zhang gi juqjing sing no eq sing bupnyvaq no senglvum le.Hau mu lui, nyva-i a shuq gvut e qo gi yuqzhup myitse ra le.
No zo aya gvutman e qo
No zo aya gvutman zhang, no ya aqing lvoqlvai byuq zhang, no mo dat lvoqdut      byvam le.Hau mu lui, no zhang gi chi ya ra le, zhe gi no zo chi ya ra le, no alai shi ma ya ge byvam zhang wangzan qo shizvang zhe shau byi le, no ri ya ge lui le.
Ming shitjvo lvum e qo shau
Akui byvat le e pong shingra gi bvongzui loqzo myo e byvat dut be, ge e ming shit jvo lvum wum-o bo zhang, muzui qo、yvum igvun kau ma ralvum le, dum ngvut zhang imyit dingman zhang, myitngon byuze mu, imyit ri wangzan le. Ming shitjvo lvum e qo shau mu yvumsing bau za nyi man gvut zhang, yvumsing imyit wangzan qo eq imyit daisan toq qo ma age mu le.Hau mu lui, byinchang gi myomyo zum ra le, yvumsing mai yvang yvumbyu wui eq myomyo ming shitjvo lvum gvun gvut ra le.Hau zhang sheq byuze imyit wangzan le.             (Muiho Mugvai)