Guqzo muilvum

五谷种植知识

时间:2018-07-26 19:44:16

Yomu sanghi gaizo hi lo e kun, howa anyvo achi gvut myo gaizo e ngvut le. Lazan eq lazan, howa gaiho zo nung ma, byu bve kahu howa kusu e mausoq myipun ma gai ri howa zhe wo yu e gai se toq lo bigvo.Yvo mai gi, howa azha、amyi age e howa ri qom byvamyvam be. Zhe tang ma gi, Zhunggo maumyi toq ma gaiho le howa midung ngvu ra gi zvap、yo、guq、meya、nuq mu e xi ngohu ngvut ra, xi ri“5myvu guqzo muilvum”ga bvong dai le.
  5hu guqzo muilvum gu ma, zvap eq yo mai, guq gi yotung guq bumguq izhung ngvut le, meya ri dviqzhung eq gvozhung ihu bo le, nuq ma gi sandvu ri bi daidvap bvong le, asu e, xi ma gi nuq ri za myo dai le.
Zvap eq yo gi Zhunggo ming mai toq e ngvut le, midung gi Honghe wuilang yoq chang yan ma myo ho le, yoso kui shimyvi mvan ga zhung mvanshi bve mai liklai lo e amyi ngvut le, joqngam wo tang、gaigan dvot mu le, Honghe wuiyoq myihui lai myo e mausoq myisoq zhiwo ma gai ri zhaq ge le. Yo ri xi long bve ma e midung mo howa lamyvu ngvut le, Tangsung byvat ma sheq gi, yvo mai meya bve tai ho lo be.
Guq gi Zhunggo byinzvung dvum shut mai toq e, buiwang qam shut ma e Yinnan Jinhong, buitoq shut Taiwan Tauyen, aum qo Jangxi Dungxang, byinzvung chitang qo Hai nan San-ya mu e lamdik e mili zhiwo bve ka yoso guq zhoq e myangwu be. Guq gi Changjang wuilang yoq bve ma e midung howa    myvi mo ngvut le. Tangsung byvat ma sheq, yopuq li lago saisai ge le gvut lago gaiho e mai gi, guq zhaq yvang toq be, yvo mai mi- dung howa mo dut byuq be.
Meya gi Xiya mai hitoq e, Shangzhu    byvat ma Zhunggo ming ma wang lo be,    midung gi munzvung shut mau shau e zhiwo bve ka myo ho le. Hikun mai, munzvung shut gi zvap myo ho lo e, byinzvung guq mun zvung zvap gai gvut dut e ngvut le.Yvo mai meya eq zvap kingvut tai lailvum lui, mun zvung shut ma e howa midung dut be, haumai, byin zvung guq munzvung meya gaiho gvut dut lo byuq be.                     (Mumvau)