Mau zo mui zhang kisu gvut ra?

又是吃菌子季,菌子中毒怎么办

时间:2018-06-08 10:17:39

Zanwang mauwo yam zhe be,azhung zhung mau ri yuq bum lo be, xiyam le Sakung mau gi zoze myo  dik le!
Nganvung ori yoso mau ri  ngui le, zo- shut zora ra lvang abun myitbun bum,lazan tung ma mau lvomo 3qap myang zo le.Laqma nang su mau zoshut zomui zhang ao ma dong gvut aq.
Mau zo ri ao ma dai dvo e xibve mizving dvo ra le:
1.Yvumsing ase gu mau ki yu zo.
2.Yoso welam mai qom yu lo e mau zhungkangmo labvong za gvut age nvezo angvut zhang age zhvoqzo, lama lazhung mau zo ri zhe ge le.
3.Yoso mau shilvai shoq age zo. Danggve:Yishi myang le myiwa hungnyuq ganjin ga e nolui mau ne xidvan ma muize bo le, kimyvo chizhvoi kimyvo nyoq shoq zhvoq gvilvang, xidvan lvum zo myo zhang, muize byu gungkau ma lo zing dvo lui, muizhung byu gungdu kau ma awo byvai byvam mu dat mui le.
4.Gaizhang ma maue wui zhang, zo wu gu e mau wui ri gi zhe ge le, yvumsing ase e yoso mau ki wuizo.
5.Mau gaizo zhang tuk e dong gvut ra le, kazhung mau ngvut gvilvang zhum gu e kinyvo zo, mau ri nvezo zhvoqzo gvilvang nyoqnyoq gvut ra dut le,myiduq wonwon ma aqut aqang za age nvezo.
6.Mau zo zhang ipe kishuq, yoso mau mui zhung abo gvilvang, mau lazhung zhung ipe ma myiwa yichun ga zhung eq lo dat tungte lvum lui dat mui le.
7.Mau zo tang ma angon e su ga, nvik- lvum lvu、uwun wun、pat、myoqzhi migva gva、nojo arung bve dut zhang, hanhan yvang chirung ma e ya ra le, laqma chirung hanhan awo zhe e zhang, lappat byvam、qipam u zhui byvam、 wamshun shun byvam gvut ra le, gungdu kau ma zo lvung gvat e mauzhap hanhan yvang lvoq toq byvam zhang, muizhung gungdu kau ma shauwang lui shau mui le, no lai ra qo ri wo gam le. Xibve ban gvut e mai, lawanwan yvang chirung ma lago e sai ya ra dut le.
Mau zo mui e 3qo myo bo le
1.Mui zhung mau zang yu zo shut
Danggve lazhungzhung mau gi mui- zhung mau ri ge zo zhung mau su roq dut mu, zozhung mau yuq dvo zhang ma le yuq nyo dvo lui, mau yu bang lago awu e zang yu shut lo le, laqma zang zo be mai gi iyon muzo atoq adat mu.
2.Mau gaizo kun lvoq shut
Laqma ade nvenyvoq gu e zo zhang dat mui le.
3.Got gu mau zang yu zo shut
Yoso mau lazhungzhung muizhung mau angvut gvilvang, mau yuq dvo zhiwo gi achaq azhvut agot a-u gu zhang ma angvut zhang myigung ao ma myiwa lin ga e dvan mui zhung kongze bo, xisu zhiwo ma yuq dvo e mau zang yu zo zhang dat mui le.
Mau zo mui zhang ao ma dai dvo e 4zhung su myo dut le
U qipam dvan:Mau zo tang nayi 10minit mai nayi 6qing gvo, lagung du e shuishui wum abo、nviklvum lvu、pat、wam no、qishang she bve dat dut le. Xidvan zomui amu gi yishi dat tunghui le, xidong dut e zomui no byu 80% gvo bo le. Xizhung dut e zomui no gi no aqing dvot mu, ya lui le.
Na dvan:Mau zo tang nayi 10minit mai nayi 12qing gvo, gungdu imyit gidvuq giruq、myit ngam、 ximyit hemyit amyit ra myit toq dut mu, buibu myo toq、nvut wuishung、suicho sui din lawan、myoqnoq zhi dviq lo、sigvan myo、qi pai bat bve dut le, xidong dut e zomui no gi aqing dvot, no ko adat bo dvo.
Sui nyo dvan:Mau zo tang ma nayi 10minit mai nayi 12qing gvo, likdik wamdau ra e mai lai lui, suishau、myoqdong bobo huihui dut、sui i zhit、sing wam gvo lo bve dat dut mu, no lai su zhe myoq byuq byvam e lvang bo le.
Ungkau ze lvoq ra(sing-u zhinlvum dvan no)dvan:Mau zo tang wamdau angon dut, nayi 6qing mai isum nyi angon dut mu, zapzap sing、unuq、zhinlvum bve ungkau ze ma zang zhiten byuq le, sing ma zhe zang zhiten byuq lui, mau zomui byu lawam gi na e dong lvang dat dut le.Xi- dvan no 6tung gi: Gop lung dvo、qipam u ma lvu lung dvo、ge mvau mvau、ungkau zelvoq zhiten、ge lo. 2-3laban gvo dat no le, no aqing myang gvun mu, no byu dum ge dumno dat dut mu, xidong no e byu, myoq byuq byvam e lvang myo le.
Yoso mau zo tangma gungdu angon e su ga, diqa gi nviklvum lvu、pat、wam no、azing ze ri wu ri myoq wu aqang angvut zhang myoq myang myang、no dut mu zhang, ao ma dai dvo e dong gvutaq:
1.Byuqi zhvinvan“120”ma hanhan bat angvut zhang zhe zhvang e suya chirung ma lawan wan e wu e ya ra dut le.
2.Laqma chirung lawan awo zhe e ngvutzhang, lappat byvam、ungzhui byvam、wam lvoq shum byvam gvut lui muize lvoqtoq     byvam zhang, mui wo lvoq yom byvam e mai, no ri awo lai lvuq.
3.Mau zomui su ri izhum byvutbyvut za gvat lui shatang wing wing huq gvat mu, wum o lvoq lvuq byi aq, hauzhang zomui su qi shang she mu shimoq lo ra qo wo gam le.
4.No su ajing aso dut zhang, izhvam age dvik huq, soqcau cau ra qo wo gam le.
5.Yoso mau myvit dvo zhang, sengang byu nobyu ri qi ya e kun ge dvu wu le. (Mulat)