Izhum e gewang

食盐有哪些功效?

时间:2018-05-21 17:00:45

Izhum gi sunman lvoq bo su za angvut, azhung zhung e gewang ri myo le.
Ao ma dai dvo e lawan chom wu shang, xibve  gewang nang gi ase lang ra.
●Myetyau zhvoq e kun, wui ma izhum hi gvat mu zhvoq zhang, myen jangjang      rangrang za dut mu, zo ri man zhe bo ra.
●Chap ge dvo e shi lawan aban zo      byvam shi zhang, izhum lason gvat mu wui ma nyvun dvo aq, hauzhang shi aboi lui, zo ri zhumzhum za zhe ngvam le.
●Sun nve e kun cu agvat shi ma izhum lason hi pyun gvat aq, hauzhang cu agon     adang toq mu loq ka adang nye zheq.
●Nonau ma izhum lason gvat mu dvo- dvo zhang apoi lui.
●Byinxang kau ma dvojem dvo e sho ma izhum lason hi san lui byi nvang aq, haukun zhang lawan wo byi le, zanggai aqing ri  alang jvo.
●Ngozo ri izhum wing ma hi laqing nyvun dvo aq, hauzhang ngojvap jek ngon le, nve gvilvang abyi lui, lailui ngozo zan e kun loq ma izhum lason but mu zan zhang, ngozo azhvut pang, zan ngon le.
●Kugva、loqbu bve azhum nyvozo kun lason dat ko le, anyvo shi ma izhum eq hi lada nyvun byvam aq, hauzhang shau ko mu man zhe bo le.
●Dufu zhvoq aqing lvoq myang zhang dufu dat tan byvam le, haumu dufu zhvoq ra hi ma izhum hi gvat aq, akun zhang dufu nunu za zhe ngvam e mai lailui, ajum shing ri wo byvai yvam le.    (Puqsu  Kongno)