Lason zo e gewang ajvu

吃大蒜的用途

时间:2018-04-26 12:06:54

Lason gi nganvung miyu ma anum myang le zoze lazhung ngvut le, gedik e homman ze zi angvut, gungdu ma gedik e zoze ngvut a shi. Asu e myosu lawam gi lason zo tang ma nvutkau ma ashing nam mu, miyu ma lason alvum gvam zo gvo.
Akun a o ma lason zo e gewang ajvu shizhven jvo wu e mai, nang
ri myit gi roq yvang dat lai bira.
1.   Ana wo tang mong wo gam
Lason gi byu gungdu kau ma e mong no-pyo dut ra ze YaXauAn bvong gvat ra ri awo dut nvang dat dut le. Haumu gungkau ma mong suimyvi gvo lo ra wo dunzik le. Dum ngvutzhang  lason kau ma ashau myo gu Xingyuansu bo le, xidvan Xingyuansu gi dviq dik e zhungjinshu ze ngvut le, yvang gunggung yvang mong wo gam le, byu e gungdu ma wang lo zhang age gu shochap ri byi ra soq dat lvoq shau le. Xigi mong suimyvi adat dut toq lo ra e lazhvum ashau toq be. Dum ngvutzhang lason kau ma sonsu ze bo le, xidvan ze gi lason haumu dat pyik le mizhvo be. Haumai ashau tan gu lvoqcung ze bo le. Gung kau ma wang lo zhang gungkau ma e mong no-pyo toq ra suimyvi ri wo lvoq sat le, hau ma zhe wo sat le gi qipam mong suimyvi. Haumu lason anum zo zhang nauum mong、nvutkau mong、qipam mong awo dut nvang. Dum ngvutzhang lason kau ma 2%e lasonsu bo le. Xidvan ze gi nobvun ri wo sat le, gungkau ma wang lo zhang, gungkau ma e GangAnSon eq lo bvong gvat zhang, pyu gu aqi su gvut lo zving mu, nobvun toq lo ra dat lo lvoq pyoq le. Akun zhang muize sat, nobvun wo sat le. Haumu lason lazvui zo zhang nobvun nodap ra qo wo gam le.
2. Amang lui
Byu lawam gungdu ipyo ri aqak yu dik le, miyu ma ri laihu paqzhvi lanyven amang lui ra qo zhaq sidiq le. Paudik gu e myoqban but ri lvang, lason zo e myvo gewang abo. Lason kau ma SonAnSu bo le, xidvan gi gungkau ma wang lo zhang hesesu lozving dvo qo wo lvoq shau le, haumu myoqdong ma myi noq ko adat bo mu, myoqdong ri dat pyuzhvoi le. Dum ngvutzhang lason kau ma danbezhi、zhifang、wuisinsu bve bo mu gungdu ma ra e wum chi bo le. Lason anum zo zhang gungdu shonvik ri wo migvop ge lui, byuri amang lui dat dut le.
3.Ucam ri wum chi wo byi le
Dum noq dum duqzhvoi e ucam gi o ri o nau le. Asu e, byu lawam gi yvumsing gung aqo qo mai ucam age dut bum ra, zhe gi ucam yoq e zhaq bo ra. Lason kau ma cu wo lvoq san byvam e ze bo le, xidvan ze gungdu kau ma wang lo zhang ulvum shogvuq ri wo migvop le, maunyvoq ma lo lvoq ge mu sui lili rotrot wo yui so mu, ucam ayoq dat dut le. Haumu ucam lvoq zhvoi nau zhang gi miyu zangpo ma lason myo bo ra dut le.
4.Unuq lvoq ge gungmoi wo lvoq san
Akui byvat unuq chung e muzui bang gi anum ulvum no,unuq moi e wo jo le. Xibve gi unuq chung myang mu ngvut le,lason myo zo zhang unuq ma gewang ajvu zhaq bo le. Lason kau ma byugung kau ma wuisinsu e lo bvong lvum mu "sonan" dat dut toq le,"sonan" gi wuisinsu B1 lvoq myvang mu wum-o myo lo le.
Atoq gu gi lason zo e gewang ajvu be, nang e imyit gi alai shi lvu? gungdu zhe wangzan nau ipyo zhe zhvoi nau zhang gi lason myo zo ra dut be.                                         (Gvoqzha)