Logidat paqzhvi gewang

生活小常识

时间:2018-04-17 18:07:59

Akui byvat, logidat paqzhvi chang lui zuizo zuishuq, gaizo gaishuq ri zhe lui zhe yang gewang zhe bo ra.Danggve: Sikyit eq sikgam yit pyit ri, zai nyvam gvun le, akui byvat gi dat sikyit eq luice luiyang za lazup zhang wo yit pyit be; Nang su mu jin dvo u byinchang ri qang gi sang ra dut, yvum ma zvuq gi awo zhe e, byinchang yvum bang gi zhvinvan awo dut dvo zhang zhaq yak dik le, akui byvatsik ma logiat paqzhvi ri sho lui, zhvinvan wuixin mai hai qanglu byam lvai lvum gvilvang zhaq ge be.                                   (Zhau Muyin)