Wui mu toq gam paqzhvi

水上事故

时间:2018-04-10 18:22:32

Wui mu toq gi wuili、wuibyam、wui bo lung、sangpo din、wui ma zhvut so、lvai lvu、wuigun du mu e wui ma gungbyvan eq    zhungkang wui ma ze zung e kun toq e ri ga le.
(1)Wuili li ri gam ra qo
▲Yvumsing ase e wui zhiwo(danggve wuilang、wuitum、wuinvong bve)、wuili li zhiwo angvut gu zhang angvut zhang“Wuili age li”ga laigva gvadvap dvo zhang ma a e.
▲Wui wang ra hi ma gungdu lago     lvoqnvu hen ge ra le, wuili mebu tai eq wuiwang wang age gvut, qiloq shoji langzvup ra qo gam ge ra le.
▲Wuili li zhiwo angvut zhang welam wuili li zhiwo ka juq ra e mizving ko eq wui nik mizving ko dvong dvo zhiwo ri lago wu qang ra le.
▲Wuibyam zhang azhoq, wui zhiwo ase angvut zhang wuili li tum kau byu nyi zhang ma wuibyam age byam.
▲Wuilang mo、wuinvong mo ma, lai alo e kun za wuili ge li le, wui anik zhang eq age we.
▲Wuili li e kun wuiwo age dvu, kat lvum jalvum age gvut.
▲Inu iwa、sira abo chang dvo zhang ma, byinchang numnang eq welam ma wuili li toq e kun, diqa yvang son ra le.
▲Miyu ma wuili li ri wuili tum nik zhang、anik zhang wu se ra le. Welam wuili li zhiwo ma, wuikau ma wuimvan、luqzhap bo abo e eq gazhung juqzhung dangdvo adang dvo e lago sidiq ra le.
(2)Lvailvu、lvaizhi ri gam ra qo
▲Lai gvo wuigun du e kun, lvaizo age lvu.
▲Lvaizo ma solving、suplving age gvut.
▲Lvaizo ma laizhung age waq yap angvut zhang laqam qo za zhau age gvut.
▲Lvailvu e kun, ngon ri za ngvu mu shidaq dingsang tunglvum age gvut.
▲Haizhung lvai ngvut gvilvang de lai gu e zhang ma azhi.
▲Hai ara qo ri amaq akam、qi ra ze abo、dvira ma aang e lvai  azhi.
Midung gvut ra qo
▲Yvumsing gung qi.
◎Wuili adat li su lawan wan yvang ji giru qi ra le.
◎Wuili dat li su hanhan yvang wuili li angvut zhang qinang nang, qiloq rara yvoyvo gvut, gungdu wum shau gvat, age yap yap e zhvam wu le gvut ra le.
◎Laqing za ma wuilang yam ma awo li zhe su, wuiyoq chang ri wuili li zhang, wum shau gvat le.
◎Wui kau ma qiloq langzvup zhang, wuili qingno gvat lui, shoji showang langchin gvat aq. Num lo tang ma, hanhan yvang wuilang yam ma doq ra le.
◎Wuikau ma joq angvut zhang moi e su ga zhang, maupuq kilvam jvi gvut lui wuili li、soq she gvat gvut ri, gungdu wum wo zving angvut zhang imyit wo num gvat le.
◎Wuimvan gungdu ma baiyup dvo zhang, loqzvung qut angvut zhang moza qut byvam e su qut ra le, qiloq age he byik, wuimvan zhe yup ri zhe dving ra qo son aq. Wuimvan wo he byik qut byvam tang ma, qi yvo- yvo bviknyvang mu wuili li, wuimvan yuq zhang eq panghui byvam ra le.
▲Gabang ri girum qi.
◎Wui ma byu wang lo e myang zhang, awui ayam ma nyi dvo bang ri hanhan yvang wut daijvo, wui ma nopwang lo su ri imyit daigvo gvut chom qi ra le.
◎Kadong lvang wuiyam ma girum qi toq ra le, wui ma nop wang lo su ri byu qi zhibong、siklong、amop jau angvut zhang dvui hai du byi ra le.
◎Byuqi ze wun lui wui ma byuqi wang zhang, qizvung hi qut byvam, nopwang su ri age baiyup nvang, nopwang su ri siklong、shujin、mebu bve qize du byi lui, yvumsing latang shut langzing mu lang she toq yu ra le.
◎Byu wui ma nayi 7minit nopwang be mai gi dat shi be. Haumu, byuqi ri gi hanhan yvang gvut ra le, zhongzo bve layuq bau wui ma byu age wang qi.          (Mulat)