Mausoq myisoq wum

防范地震常识

时间:2018-02-13 18:38:16

Mausoq myisoq wum gi taifung lai、maumo、jomo、joqbam、lai dun mo(shachen bau)、nyesoq nyvum、nyesoq myvang、maugum lvappyat、likwo jo、joqjem eq saiwon mvutnoq bve eq lvoqtoq e wum ri ga le.
(1)Mauyu mo
Mauyu mo gi nayi 24qing jiro ma mauwing 50haumyi atoq wojo e ri ga le. 100haumyi lvai e mauyu ri gi gvodik e mauyu mo ga le, 250haumyi lvai e mau ri gi goidvu gvo e mauyu mo ga le.
Midung gvut ra qo
▲Mauyu mo wo e kun, qo so bang gauyaq datqing yam、datze yam、sikmo gam、gambyvoq、zamdong、langkung angvut zhang myibyoq byoq lui nvo za e gamzun ka ma mau ayap kau.
▲Wuitum ma qo so ri sidiq ra e gi, dongkong angvut zhang dongkop ma lengwang ra qo gam aq.
▲Modo dongkop ma myi lvoqsat zhang, modo jo lui zhiwo myvang zhang ma yap dvo lui girum qiyu ra qo lang dvo aq, modo kau ma dvok age nyi dvo.
(2)Maugum lvappyat
Maugum lvappyat gi mauwo saiwon mvuttui ma lvappyat eq maumying e ri ga le. Lazup za u ma datwum myvang、datwum gvo、dat zhvup dut e mizho mai, byu gung、yvum、  datze eq lai zhvinvan bve ma iqup muzo dat lvoqtoq e ri ga le.
 Midung gvut ra qo
▲Maumying e kun welam ma nyi dvo.
◎Maumyi zhiwo lam zhang ma buigo kituq, shapkop muzui ze、     ngvoqmau bolung bat ze、ngozo dvui ze bve goqsan ma kiwaq; Zhiwo lam zhang dongkop zo ho mu, iqi zungngvung ngvung dvo, iloq eq qiput ma bom dvo aq.
◎Bumnyuq、bumlat、yvumtoq、wuili nvong、wuinvong、nvongyam、lagam bau yuq dvo e sikgam、datqing zingwang、gongngu(taq) o bve ma age yap dvo, shamdvoq  cewam、sham- dvoq mebu lvap qing、sham dvoq kihot kum、shamdvoq myita qo bve    zhvangyam ma zhe age yap.
◎Yvum、modo angvut zhang shamdvoq agvuq dut e lvaikau ka lawan wan pangwang gop ra le.
▲Maumying kun yvumkau ma nyi dvo.
◎Kihot kum myvi, maulvap yvumkau wang mu iqup mu toq ra qo gam ge ra dut le.
◎Mauyu mo wo zhang, datwang nut byvam ri zhe ge le; Zhvi- nvan kibat; Gungchi ze kichung; Muiqi soq eq zhungkang dat bo ze ri kidvep; Datwang eq yvumkau ma langhang dvo e mauqing(tenxen) pyit byvam aq.
(3)Likwo
Likwo gi mau mvutkau mai duttoq lo e izhvam tan zhung myigung ma jo lo, dviq e gi nuqcham i bo le, gvo e gi woq-u cham、loqzvup i bo le. Yishi maumying lvappyat、laidun mo dut zhang, likdik ma dattoq le.
Midung gvut ra qo
▲Kihot kum myvi ge; Lawan wan likwo、laidun mo eq zang lvoqpyoq lui e yvumkun ma ze ri migum ge ra le.
▲Welam ma amu zui nyi zhang loqzo byamqing mu, ulvum ri migum ge, lawan wan yvang hai ara zhang ma ho gop ra le.
▲Likwo mo mai duttoq e maugum lvappyat、laidun mo、maudan mo mu e zapzap hui ra e wum ri gam ge ra le.
(4)Nyesoq nyvum mau jo jem
Nyesoq nyvum mau jo jem gi mauwo jojo、laidun mo、nyesoq        nyvum jem mirop angvut zhang      joqjem e mausoq ri ga le. Howa gaungvui、modo qo、dat qo、soq chung qo、qanglu rot lvum qo eq byu e igvun zoshuq qo ma zhaq zang lang- jvo e ri ga le.
Midung gvut ra qo
▲Welam toq ri zhvut gam    qizvung zvung ri zhe ge le, qilveng azhi gvut ri zhe ge le.
▲Lawan wan zam o angvut zhang qogoi goi mu solving e yvumlang bve ma so lai e kun, likdik ma likwo byi mu zang ra qo son aq.
▲Modo ma zhvut gam sham dvoq roi angvut zhang modo qi ma e soq lazvui pikshoq byvam e qozhvut gam yung chung ra le; Modo gvon bang qo kisu ngvut e se, modo lago gvon, yvo mai gvon, sengang byu dvunshit qo chang mu gvon rot ra le.
▲Sunqam、shogu gaungvui kup sai lvoqging ra le. Howa sun qam、bangom、shicham bve ma ngvop, jem gam chiwing bve pyun ra le; Noyang、woqwaq bve ri lai gam、lvoqnye byi ra dut le.                (Mulat)