Joqmyo ri kimyvang ma gung lada chi ri zhege le?

冬日多长时间洗一次好?

时间:2018-02-01 15:49:17

Nang awui ayam ma numnang wui ri “sanseng byu” bo ri kai, yvangmoq gi joqmyo ri re la myin gung lada chi nau dut agvo.
Asu e nang ase kai, joqmyoq ri gung lvum chi zhang gi byugung shogvuq ri zang kilaq dik le. Byu lawam gung zhe chi zhang zhe yo, shogvuq gi ngoqjvap su, loq eq e qet gvat zhang amop agon jo bum lo ra......
Akun joqmyo ri kimyvang ri gung lada chi ri zhege lve lvu?Gungchi kun kadong chi ra?Ao ma Zhunggo Yike dvanmyvang zhongmo ma chi sira Zhujin、Benjin Tungren chirung mo ma chi sira Wang Jeyin、Benjin Jedap chirung ma chi sira mo Zhu Rung byin paqzhvi sira mo bve nang ri daijvo bi ra.
Joqmyo ri gi mausoq hui lui byugung shogvuq ri huihui dut ra, haumu nyiwui gungchi chi zhang shogvuq gi wui abo e yotung su dat goqzheq lo le.Haumu, joqmyo ri nyiwui gung achi ra, mangzo bve 5~7nyi ma lada chi, sakram wui gi 3~5nyi ma lada chi zhang ge be.
Gungchi kun wui agon kinye, angvut ri shogvuq ma zang kilaq le.Gung ban chi tang ma gi loq、qibu ka ma shogvuq migup ze but aq.
Gung kadong chi ri zhege lve
Gungchi ri zhe ang e qo:       Myoqchi→Gungchi→Ulvum chi
Gungchi kun, wuinye soq eq byugung ma shomau e dong ge       lvoqpong gvat le, myoq hi chi zhang gi jvoize eq shomau dong   alvoq cau.Myoqchi ri nvo mai ishut qo chi aq.
Gungdu chi e kun, qiloq mai hi chi aq, hauzhang singzhvung ri azang kilaq, diqa gi joqmyo yam ri, wuinye eq iqi ma hi lvoqnyve mu chi ra dut le.
Gungchi wap ma sanghi wang e zhang, sui gi ulvum dvum shut dat zing dvo le, haumu likdik ma ulvum chi zhang sui yui ayang mu unuq no ana dat lvoq buq le.
                         (Kongno)