Myigang wum

时间:2018-02-01 15:43:45

Myigang wum gi cangpun angvut zhang byu mizho mai lvoqtoq e bumbyoq、myibyoq、gvinva semui dungbyung、myigang goq、      myigung nopwang、myigung but jo mu e      myigang amu eq seng e wum ri ga le.
(1)Gvinva semui dungbyung
Gvinva semui dungbyung gi bummau wuikung dongkop ma gvinva、luqgok、izhvam mu e tanzhung eq awing anyvo achi bvong yui jo lo e lazhung, zhaq zang lvoqpyoq e likdik ma toq e diqa dungbyung ngvut le. Mauyu mo angvut zhang jo bum byi zhang ri dat toq lui le.
Gvinva semui dungbyung amu dattoq e awang gi: Wuikung dongkop kau ma luqgok ze hai arvong arvang zhoq myin bum, wuikung gambyvoq dut. Zhiwo mai dai zhang gi, gvinva semui dungbyung midung gi gam     byvoq bum dvuilvang eq sik ayuq zhang、   izhvam myizve jut jo byvam byuq e bummau ma toq lui le. Gvinva semui dungbyung gi zhaq zang lvoqpyoq e likdik ma toq e bum maumyi cangpun wum ri ngvut le.
 Midung gvut ra qo
▲Laqma ka zhiwo angvut zhang isum qing jiro ma gvinva semui dungbyung wum myiwum toq ra dut ra ga pantoq jvo zhang, xi zhiwo ma e byu lawan wan yvang hai ara e zhiwo ma e byvo nyi myin ra le.
▲Wakau eq zhvang e kelat ma angvut zhang 10myi atoq myvang e zumtang bve ma byam gop nyi lvai gvat aq. Gambyvoq dongkop ma age gop, xisu e zhang ma myibyoq dat byoq lui le.
▲Hau jiro 3nyi eq haunyi wo e mauwing 100haumyi bo e kun, juq ra dut e zhiwo ma nyi dvo bang pang hui ra le.
▲Wuikung hong ma byoq mying te、wuilang wuizhe zhe angvut zhang wuilang       izhvam likdik ma byit zhang gi, gvinva semui dungbyung wum akui yvang toq bira, hauzhang yvang byengya yutoq mu panghui ra le.
▲Panghui e kun sidiq ra e gi: Wuikung chang ri hishut tangshut age pang, wuikung yam 2dvap kidoq shut pang ra le, asu e, dongkop ma ki nyi dvo.
(2)Myibyoq byoq eq byoq jop
Myibyoq byoq ga e gi“Bum so”“Bum byoq”eq“Bum gvuq qut”, bumzhvon maumyi ladvong lai, izhvam eq gadvu wo lai e ao ma, nyvom dvo e lalong angvut zhang ladvong ao shut ye zut jo e ri ga le.
Byoq jop gi luqgok myizve likdik zhang oshut dingding jop jo, bumbyvoq bum dvui- lvang ma myo dat toq le, lukgok bum chang ri gun jo lo、byam jo lo, shidaq tungzhve jo lo mu, bum qi ma labum za gvut lo bumzang dvo e ri ga le.
Midung gam ra qo
▲Gvan byuq be e wuitoq lang dum yui lo, angvut zhang wuitoq izhvam、wuiku ilang likdik zhang gvan byuq.
▲Myibyoq byoq tang myibyoq gvum ma goqko lamlvuq, ngamsoq angvut zhang nyesoq toq lo.
▲Luqgok goqwa dvo angvut zhang nvezhving te wo jo.
Midung gvut ra qo
Qo so bang lawan wan yvang dvudvap 2qap shut hai ara zhang ma pang nyi ra le, luqgok maumyi byoq dvo e chang atoq angvut zhang ao shut age pang, ulvum ri sidiq migum ge ra le.
▲Modo gvon bang gamzun angvut zhang gambyvoq yam dut dvo zhang ma lawan wan yvang gvon lai mu, qo lam zhang ma yap lvai gvat ra le.
▲Myibyoq byoq angvut zhang byoq jop mizho modo awo lai dut zhang, modo qo dvunshit bang dang jo mu lai ra le.
                                       (Mulat)