Joqmyo yam qiloq ngam zhang chung ra paqzhvi

冬天手脚冰凉,一招搞定

时间:2018-01-18 17:24:01

  Byu lawam  joqmyo yam zhe zhang qiloq  zhvuizhvui dat ngam le. Nang su e joqmyo yam ri qiloq ngam su ngvut zhang gi ao ma e xidong zhvam wu aq.
Lailui, byamra zhang chung ra paqzhvi zo cezhung myit  ri wuwu aq. Paqzhvi zo xibve myiwe yuqge gechung le.
Qiloq ngam
 Nuqne eq hungzau ne lago zhvoizhvoi chisan byvam e mai au ma gvat zhvoq aq, zvu rot zhang tangne(hungtang) chang gvat lui yvo yvo mai nayi 10minit gvo zhvoq zhang ge be, nyikang lanap lakoq shuq,zapzap layiban shuq zhang,qiloq ngam e dat ge byuq le.
Cammyvi qungzvau
Shipung lacham chisan byvam mu,agvang tong byvam e mai,zapshi eq luqgok sha- tang(byvintang) cang lvung gvat mu, koq ma gvat lui au mai nayi laqing gvo bung zhang ge be, miyu mai ngvu zhang xisu e shipung 1-2cham zo zhang shoq wo ge le,chi zo e toq ma lvang jai ra, diqa gi zoshang laingam cammyvi ma zhejai ra, hai zhiten adum bo.
Qiloq goq
Laqma joqmyo yam ri qigoq loqgoq goq(loqsok sok qisok sok) zhang, ngvimyuq hom agvuq eq but zhang ge le, asu e wuibu lumlum za eq nayi 10minit gvo hi nyvun ra le, nyvun nyvom e mai but aq, xidong zapzap 3-5da but zhang, goqko zum byuq, tang ma ri luilui adat goq loq.
Unuq suicho no
Nuqnoq zhvoqnyvoq lui koq ma ce gvat dvo e mai, zhvinwing(chincu)eq 3nyi nyvun dvo e mai, lanyi lagot zo shuq ri, suicho cu wo nyvum byuq suicho no wo gam le. Lailui, yishi zo ri myoqdong myigo ri wo byuq lo le.
Nvutzheq zheq
Byo-i eq izhum(co)wing gom ma shoq gvat lui, wuibu lumlum za eq nyvun shuq aq, zapzap 2-3dam shuq zhang, nvutzheq zheq e shoq yvang wo ge byuq le.
Gung yo
Jinyinhua ban eq byo-i nyvun shuq ri, gungyo e wo num byuq le.
Yishi nvo no
      Au ma izhvam  (wui)2koq gvat lui, bushi zhi eq changzhap gvat e mai, nayi 5minit gvo zhvoq lui shuq aq, zapzap 7-10nyi gvo shuq zhang ge lo byuq le. Nyan paq-  zhvi xikat mangnyvung lo qo lvang gewang zhaq gvo ra.
       Laingam cammyvi
                                     Changzhum 5zhap, ayangyang zo gvut hum gvi                                      lvang ge le, au ma izhvam 2koq gvat lui,                                                changzhap eq tangne chang zhvoq gvat aq, ruk                                      ruk zvu shoq zhvoq lui, gejvo nyenye za u                                              yvang shuq aq, zapzap 2-3dam shuq zhang, laingam camyvi zi gi ge be, chi zo e toq ma jai ra, hai zhiten adum bo.
 Qiloq myoq no
                             Byo-i、zhvinwing(beqcu) gom ma gvat lui, wui                                       bu lumlum za eq nyvun shuq aq, lanyi 2da                                            shuq, zapzap layiban gvo shuq zhang qimyoq                                        loqmyoq ke no e ge lo byuq le, paqzhvi xikat                                         loqsing mui bang shuq ri lvang gewang zhaq gvo ra.
Myit soqsup
                           Joqmyo yam ri, sikzo mvanzo ban jvuq kok                                             byuq be, byu ri imyit nviksoq dat sop, myitbun                                      abong datdut lui le, xidong dut zhang muigui                                          ban lapoq nyvun shuq ri dat ge lo byuq le.
                      Joqbying yuq
       Lazan joqbying yuq be mai gi, tang pyang zankang dat yuq le. Nang ri paq-   zhvi lakat mvoqjvo wu le, myiwa shanzhva ga e zhung shigvok ri myi mai nyvin nyvom lui, yvup ra hi ma joqbying yuq zhang ma but e mai, jautung eq tup dvo zhang, ladam ma ge be, zhaq jai ra, zhvam wu aq. 
        Lazan tung gu ma, joqmyo yam gi byu e gungdu wum o zhe aluq e u yvang ngvut be, cammyvi qungzvau no bve buq lui u ngvut le, paqzhvi zo xibve, byamra zhang byamchung wu ri ano pu gvun ra. (Mulat)