Isu gvut koq chi ri, zhe chi ri zhe jvoi le

这样洗碗,让碗筷更脏

时间:2017-11-16 10:19:05

  Azho e koq chi qo lalvum:Zangzo tang ma koq banshoq laha bumbum

  Zang ban zo tang ma, jvoi gu e koq ri gi cu dap gu eq adap gu e ri gamkoq lui dvo ra dut le, haumai cu dap gu ri hi chi mu cu adap gu e ri dum chi aq. Lai lui shozhum gvat e eq nyoq gu 、shi hai gvat e koq ri gamkoq lui chi ra dut le, koqchi ze ri gamkoq ra dut le, nyoq gu e gvat e koq hi chi lui shozhum gvat e koq dum chi aq.

  Azho e koq chi qo ilvum:Banban gi koqchi ze xijeqjin eq chi ra

  Gizham gvat e, sunnyvo gvat e koq bve gi wuizhvoi eq byvokchi zhang ge be.

  Laqma koq ma cu lvum dap zhang, mausau eq hi sut yvam lui wuinye eq chi aq, lai lui jenmyen eq ri ge chi le, asu jen gi byu shogvuq ri kilaq le mu, loqzvung zvung lui chi ri la ge le.

  Azho e koq chi qo sumlvum:Xijeqjin awo nyunbyi

  Koq zhvutzhvut ga chi azhvoi dut le gi, xijeqjin awo byvok zhvoi mu dut e ngvut le, asu e koq chung zhang gungdu wangzan qo shutshai bo le. Koq chi ra hi ma, xijeqjin ri hihi mai nyvun dvo lui lason son za zhum yu mu chi zhang la ge be.

  Azho e koq chi qo myilvum:Koq eq koizve ma wui ahe hui, he hui lui yu dvo ra dut le

  Koq eq koizve ma wui lago he hui mu dvodvo ra le, mabu eq age suthui, angvut zhang chaq gu e ze dum dap lo be. Laqma au ma wui bo lui auzhui zhui ra juq zhang, zhvoi gu mausau eq suthui zhang ge be.

  Koq ban chi tang ma, koqchi zhiwo awui ayam lago suthui yvam ra dut le, angvut zhang achaq azhut e bauzo dat nyi lo le. (Kongno)