Myiwe wui demyum zhang nopyo aten hai ge dut lo le

超胖的妇女人易得病

时间:2017-11-03 10:47:26

  Zhep zhvamwu bang zance gom chang zhepgon wu gvo ri, myiwe wui de myummyo bang nopyo alvum ten ge dut lo agvo ga. Nopyo gi mangzo bve mangmyo lo bang myo dat zhit le, asu e ngvut ri, mangzo bve ri gungdu wangzan, amyum myo, myitngon myitsan gvut nyi zhang nozhit alui. Miyu bve ma lason zhe myo dui bang ri, nopyo alvum dat we, shau we hai dut ra ga.

  Haumu, akui byvatngon ma, yvumsing gungdu za lago dat son sidiq nyi zhang gi gungdu zhe wangzan, byugvang ri zhe hing byuze ri zhe ngon gvut wo nyi le.(Mumvau)