Yvup ra hi ma loqpyo zhvinvan nyau ri ayvup nau dut le

睡前玩手机不能催眠

时间:2017-11-03 10:44:14

  Akui, loqpyo zhvinvan chung myo yvang myo be, yuqkang yuqmo dong ban chung bum be, no zung su ri chung, wuikung poqku sun ho e su wun, zhe gi satram zo bve loqchung zhvinvan achung e awo nyi bum loq, zhvinvan eq laqing ri awo gang e dong, lazup zhin lazup zhvinvan tau zhuiwu......

  Dveng mai dai zhang, hai ri lulai zhang dvau le, hai gvut ri gangvat yoqgve ra ra le, wuixin ri gve mu lvu shang.

  Sira mo bve dai ri, yvum ra he ma yvumzhang lengleq dvo lui zhvinnvan ri ayvup nau mu le, xi mai lai mu,gozhung age zhang myo ashi.Yvup yoq ri ayvup zhang byu gungdu wangzan yuqyo qo dat ra le. Zhe gi sakram zo bve zhongzo bve wuixin son mu lvu ra qo gvut shang,ngnvung wuixin eq mu ashau lvoq jvo, gungdu ashau yinshang. (Mumvau)