Zuino gam paqzhvi zo

预防牙痛知识

时间:2017-11-03 10:37:19

   Zuino zuikang ra qo son ge ra gi,anum nvut lago zhvoizhvoi sansan zhui e mai go zhung ri gvut ge ra ra ashi.

  Lalvum gi fuq chi bo gu e nvutzhui chi yagau chung ri ge le.

  Ilvum gi, akui chirung bang zoshang wui ri zuibvun chi eq tupshup dvo byi hai ge gvut agvo, isu gvut tupngvop dvo byi zhang zuibau shau bau le ga.

  Sumlvum gi, zui sanghi no、zuidong dong zhang zui no dong ma lazhung chi byishung gvat cau ngvop dvo byi zhang, zui ma hai ri awo ngvat wang, zuibau ri asai bau lvuq, ge dik, hikun le e su, zuidong lvintong lui po hai agvut ra loq, po zhang lvang dum jo hai mu le.

  Dai e dai lo, nvut sanseng gvut zhe xi lvum gi amyvi midung mo yvang be, anum nvut zhui zuizhvap tau gvut zhe aq.(Mumvau)