Wang ma seng pong ri se ra e nyan

网上做农产品生意的技巧

时间:2017-11-03 10:33:45

  Akui wang ma ze gvat dvam ung bang gi myo yvang myo be, ze ung bum e ximyvo myo ximyvo sup gu e ma, yvumsing e ze kisu gvut bizhving dai ung zo ri zhe ge ra lvu? 1.Wang ma ze dai ung ri dang kide myo, dangbvuq zhe age dai, hai dai ra e dang sansan dai qang jvo zhang ngvut be. 2.Laigva dangmyvi jendvan mu qangqang za gvut ra ra le, dang lakun za eq wo daiqang ra za e ikun dai kigvut. Sebve wu lvang agvam lvomwu, haumu, dang qangqang daiqang zhang ngvut be, lai mai daimyo no amu. 3.Ze kisu ngvut e sansan qangqang za daiqang ra ra le,anvung anvang minyvok minvak gvut age dai. 4.Zhvoizhvoi sansan qangqang za e datbung lvo dvap ra dut le. Datbung azhvoi gu e gvat zhang yinxang awu ge mu ze awu onau loq dut be, myoqwu lapyap zhaq ra le. 5.Ungze anum tai lai ra le. Ze ri azhoq loq gu e wang ma agvom e gvat mvau dvo ri gi, subve le wu gom le wui gom hai mu zhang, ze le wui bang nang e wangseng lago adut ngvut ra ga lui pang dvau le. 6. Laqo gi ze lago dvam dvo aq, ahu hu amyvu myvu gvut sansan za dvo aq. (Mumvau)