Byu gvang hing ahing gi xi 10zhung mai wose le

人寿命长短取决于这10大特征

时间:2017-11-01 16:56:16

 Logidat paqzhvi pung bang ga ri: Byu gvang hing ahing gi xi 10zhung mai se le ga

 Logidat paqzhvi ningking wa bve wo myang zhepzhvam toq lo gvi ri, byu gungdu wangzan gvang hing ra qo gi mvo ao ma daidvo e 10zhung eq senglvum dik be ga, nang gung ma xi 10zhung gu ma 3zhung mai atoq gu w obo zhang gi gungdu wangzan mu myopyang gu gvang ri hing le ga!

 Nviklvum dui e ngvong zhang gvang hing le!

 Byu nviklvum dui e gi aban qum lvum, layuq yuq gi nayi lafen zhung ma 60da myvit dui le, layuq yuq gi 90da myvit dui bang ri bo le, nviklvum de dui lawan zhang nvik lvum dat moi le, nviklvum moi、myung mu zhang age ra za ngvut dvo be. Zhep zhvamwu gvo ri, yuqge wui nayi lafen zhung nviklvum 80da dui bang, 60da dui e bang toq ma 85zan zhe wo mang nyi byu aluq lawui gu zhe shau rag a. Nviklvum dui lawan zhang suicho no zhe toq mu gvang jo byu ri zhe myo agvo ga.

 Loqbvat tan bang gvang zhe hing

 Merigan eq Inglvik mingdan ma e zhep zhvamwu bang ga ri, loq bvat tan bang wum gvo gungdu showui showing ge gungdu wangzan mu gvang ri zhe hing agvo ga.

 Zvut soqwum zhe bo zhang gvang ri zhe hing

 Zvut soqwum mai gvang hing ahing e wo zhep toq be, xi gi Meri gan Bosidun dvakgisu zhongmo mai 30zan dving zhepzhvam mu wo sisam toq lo gvo e logidat paqzhvi la lvum ngvut le. Zvut soqwum gvo bang gungdu ri zhe ge lui gvang ri zhe hing.

 Gungdu lason myum bang gvang ri zhe hing

 Akui ji nau bang myo le, zhe gi myiwe zo bve. Dveng mai le dai zhang, lason myum bang gi gungdu wangzan lui gvang ri lason zhe hing ra ga, zhe gi mang lo e mangzo bve lason myung ri gi gungdu zhe wangzan le ga.

 Gungdu wangzan myit zhe bo, gvang zhe hing

 Bosidun dvakgisu zhongmo ma e sira mo bve zhepzhvam wu gvo ri, yvumsing sondvo e dong mai byu gingging gvut ze bang gvang hing agvo ga.

 Myit lan bang gvang zhe hing

 Bosidun dvakgisu zhongmo ma e sira mo bve zhepzhvam wu gvo ri, myitlan bang zum e byinchang myo, myitngon myitlan mu kisu e mu ri zhe wo waq mu gvang hing agvo ngvut ra ga.

 Yvupkok akok bang, gvang zhe hing

 Sira mo bve 18zan yvang zham lo wu gvo ri, yvupdvo ri yvupkok akok bang gvang zhe hing ra ga. Yvupkok de kok zhang soq arot hai lo dut gvat gvat mu lui, sui udoq doq、tangnyau no bo, naugin、xingin ge mu ra ga.

 Wam abung bang, gvang zhe hing

 Byu zanwut gvo lo zhang wam gvobung myum lo be, wam de gvo bung zhang, sui udoq doq、xingen、tangnyau no hai dat bo lo le.Merigan ming myang zhepgon wu rungwap bang zhep wu gvo ri, wam myum gvo bung bang gvang zhe yu lo e gobang toq ma 20% zhe myo lvai agvo ga. Haumu, de myum age.

 Zoze san zhang gvang zhe hing

 Gvanghing zhiwo ma e mangzo bve gi, zoze sansan za gvut myo zo, sansan za e ze myo zo bang gungdu wangzan lui gvang zhe hing ra.

 Myiwe wui azing byuq e gan zhe ze zhang, gvang zhe hing

 Merigan Jazhu dvakgisu zhongmo ma e bang, zhepgon wu gvo ri, myiwe wui azing byuq (me ale) e gan zhe ze zhang gvang zhe hing ra ga. Zanwut 50zan tang ma azing byuq, 40zan gvo zoshang geku gvut wo dut e myiwe wui 90zan gvo wo mang nyi ra zhe dut ra ga. (Mumvau)