Zhinlvum ma kilaq e ze zang gvut e qo

五大习惯最伤身

时间:2017-09-21 14:44:49

  1. Izhum zo myo. Izhum zo myo zhang zhin- lvum wo lai le.Gungdu wangzan za e gvobang wui gi, lanyi izhum 6che mai zo lvai myo zhang gi izhum zo myo e son be; Zoshang wui gi, lanyi 3che mai zo lvai zhang izhum zo myo e son be, lanyi 3che mai ki zo myo. Zhe gi sui myvang、sing no bo、zhin- lvum no bo、nviklvum no bo bang izhum zhe son mu zo ra le, age zo myo.

  2. Laqo gi byu de myum ri age wang bo ra. Byu myum shilvai zhang zhinlvum ma no ge dut le ga. Haumu, de myum bang gungdu lason lvoq ji ra dut ra.

  3. Izhvam shau shuq ri age.Izhvam shau shuq zhang gungdu ma wui shau mu sui so age, suicho ma zang lvoq ra lui, zhvinlvum no ri dat lvoq toq mu gi nviklvum no ri ge toq le. Dum ngvutzhang, wui shuq e shau zhang zhvinlvum ma luqgok ri dat lung lo le.Haumu lui, wui myomyo yvang shuq ra dut le, lanyi shaushau summyi gom shuq ra ra le.

  4. Lalvum gi izhan- zhan. Izhan zhan zhang imvan dat mvan le; Dum ngvutzhang, izhan zhan ri zhvinlvum ma lo ra le, zhin- lvum nyemun no, zhe shi- lvai zhang gi, zhibong nyemun no toq lo hai dat mu le.

  5. Chi lonzo zo. Chi gi no ri ya mu age e zhang ri bo le, Myiwa ga e chi gi duqsumfen bo le ga. Asu mu, chi laga e azo ge gvut e gi kizo, danggve, cammyvi zo hai bve za no e gi chi azo wo gvut ri gi zhe ge le, chi zo myo zhang zhvinlvum ma dat ra le. Son azhe zhang nomo dat dut lo le. (Mumvau)