Changzhum e gewang

生姜的好处

时间:2017-08-11 09:13:10

 1、Changzhum zo zhang nvutkau azheq

 Nyenye za changzhum wing eq nvut lanyi ida sumda zhui zhang, nvutkau ma zheq e dat ge le.

 2、Changzhum zo zhang zuibvun no ge le

 Nyenye za changzhum wing eq lanyi myinnap lada nvutzhui, laqma qung ma luplup ga nyiwui zhang, changzhum wing ma izhum lason gvat aq, lanyi ri ida sumda shuq aq.

 3、Changzhum ulvum laqam no wo ya le

 Laqma ulvum laqam no ana buq zhang, nyenye za changzhum wing ma loq iloq 15fen gvo nyvun dvo aq, hauzhang no wo ge byuq le.

 4、Changzum eq ishuq wut wo gai le

 Nyenye za changzhum wing ma byo-i gvat lui shuq zhang ishuq wut e wo gai le.

 5、Changzhum eq usong wo chi qo byvam le

 Changzhum eq ucam hi chi, haumai nyenye za changzhum wing eq dum byvoqchi zhang, usong song e wo ge le, myangmyang chichung zhang ucam yoq e ri wo ge le.

 6、Changzhum eq goqsan no- pyidum no wo gai le

 Wuinye ma changzhum、 izhum 、cu gvat lui shujin eq hup zhang, no wo ge le.

 7、Changzhum eq zan lung e wo chi ge le

 Nyiwui yvup yam ri nyenye za changzhum wing eq chikung chi, changzhum wing ri shuq gvut zhang, 10nyi gvo ma zan lung e woge le.

 8、Changzhum eq qi nam e wo gai le

 Nyenye za changzhum wing ma qinyvun, nyvun e kun izhum eq cu ri gvat gvut lui nayi 15fen gvo nyvun zhang, qi nam e wo ge le.

 9、Changzhum eq cammyvi myvi ulvum no wo gai le

 Nyenye za changzhum wing ma qi nyvun, nyvun e kun izhum eq cu ri gvat gvut qigoq toq ne shoq nyvun zhang, cammyvi myvi mu ulvum no, qungzvau zvau e wo ge le.

 10、Changzhum eq qungno e wo gai le

 Nyenye za changzhum wing ma izhum lason gvat lui shuq zhang qungno e wo ge le.

 11、Changzhum eq showui sho wang no e wo gai le

 Nyiwui napsun ri changzhum lason zo, angvut zhang dazau eq laha zhvoqshu gvut, lanyi sumda zo zhang showui showang no e wo ge le.

 12、Changzhum eq myiwe wui me le kun no e wo gai le

 Changzhum ma hungtang gvat, shanzha i sumcham gvat mu zhvoqshuq zhang myiwe wui me le kun no e ge le.

 13、Changzhum eq gungchin chin e wo gai le

 Changzhum eq gung ma dunbut zhang gungchin chin e wo ge le.

 14、Changzhum eq loqchap nam e wo gai le

 Nyiwui changzhum eq loqchap o ma but zhang loqchap nam e wo ge le.

 Puqsu Kongno