Lvangmui eq te zhang ya ra paqzhvi

被毒蛇咬伤的自救方法

时间:2017-07-13 15:19:04

  1.Lvangmui eq zangte zhang hanhan lazhang ra dut le, zhe lawan zhe ge. Age din danggo, zhe din danggo zhang sui so zhe lawan lui duq lagung e zhe wang lui be.

  2.Lvangmui gi e zangtung haimu zhang lalvom te le. Lvangmui eq te zhang lvangmui zui zuqdap dvo hai mu le, lvangmui zui hau laulau nut yvam aq.

  3 Lvangmui eq te e dam ma myi eq hanhan nyvinnyve ri ge le, hanhan nyvinnyve aq.

  4.Lvangmui duq gung ma abyi wing ra qo, lvangmui eq te eq zhang mai duq hanhan dvuipyit aq, sui gi wo so rot age dvau so wang ra dong gvut dving shoq dvuizing ra dut le,nayi laqing gvo zhe azhe ma isum fen zhung zo gvo dum pyisan gvat gvat gvut.

  5.Lvangmui te dam wui yui lang ma lago byvung chi qo aq, yoso ma wui azhoq zhang iwing eq ri ge chishoq byvom byvam le.

  6.Lvangmui zui nut byvam, dam chisan yvam e mai, dam sui wo toq lo jvo lason yamkoq lui sui hanhan myvik zhvuptoq byvam aq.

  7.Atoq ma dai e dong gvut e mai gi chirung qo hanhan e aq. Lvangmui duq sui mai lagungdu e wang le, lvangmui eq zang te be mai gi hanhan yvang ya ra dut le.

  Yoso wang ri mubu hing wut, shuihai hing qizvung zvung, muq zvung, nise kat eq seyo mvanbvung batnvun so gvut ra ra le.

  (Puqgva lazhang su Mumvau)