wuzhvoi wuyung maushi ladvung e howa

奇形怪状的农作物

时间:2016-12-29 09:31:33

  Ao ma datbung xibve gi Guizhu mau ma e Nauzum bum ga e lam wu gvun zhang ma, wu mau shi ladvung gvut lui sulyau langkang mai ho dvo e azhung zhung e howa, wuzhvoi wuyung e zhungkang howa, nganvung mau ma ade myang wu e howa bve ngvuut le. (Gva dem su Mulat)