Gonyen jiro zozhung zomui ra qo kadong gam ra

春节期间如何预防食物中毒

时间:2016-12-29 09:29:42

  1、Yvumkun welam ma zanggun gun zo gvun ri, zozhung sanseng、sunzang sai zhang zhiwo shop、ori myo myit lumzhing zhang ma zo ri ge le, sunzang sai ung lakmat awo zhang ma a e zo gvut ri zhe ge le.

  2、Yvumbyu labo zang chom zo e kun, agon got we zhving cang zo age gvut, qipam no hai toq lui, gungdu gazhung zhino lvoqtoq ra qo ri son ra dut le;Yvumsing gung ri sanseng ra dut le, pijvi zolyau nyvo angvut zhang zangzo ra hi ma loq lago chisan ra dut le,ngozo zhum、shozhum eq shogu gaunyvui eq zang zui dvep lvum tang ma loq lago yvang sai chi byvam ra dut le.

  3、Shozhum、wui ma e zoze azo gvut ri zhe ge le;Sunzang sai e kun zhum gu zhung eq nyoq gu zhung saizhung sai zhang gamkoq chung ra dut le.

  4、Zozhung wui e kun, gvo gu e zhang、lumzhing zhang、zozhung loqtang dam e gaize ung zhang angvut zhang chaushiq bve ma wui ra le, sairvang zhiwo eq zozhung saitoq zhang lo zhiwo aqang e zozhung awui, shi wo aqang e shogu gaungvui angvut zhang wui ma e zozhung awui gvut ra le, yvumsing ase e mvanhaq sun angvut zhang mau hai age zo.

  5、Zang zo tang ma pat、wamshun mu e zomui e su du zhang, yvumsing gung hanhan lappat byvam e mai, chirung ma e ho ya ra dut le. Haunung ma,yvumsing nyi e zhiwo sanseng muzo zui rungwap ma hanhan yvang daijvo ra dut le. Zo myvit dvo e zozhung eq sairvang ze lago dvodvo mu, mui e abvun awang zhep wu nvang ra dut le.

  6、Zozhung wui angvut zhang waqlam ma zang kat zo wun ri lakmat dung yu ra dut le, hai amu toq zhang zhep lui ra midvu.

  7、Tupje dvo gu e zozhung wui e kun, sairvang e zhiwo mying、 zhiwo、sairvang buinyi aqing、ge zo e aqing lago wu ra dut le.Sairvang e buinyi angvut zhang ge zo e aqing,zhiwo mying、zhiwo bve abo e zozhung, gezo aqing lai be e zozhung kiwui zo.

  8、Zomyvit e zozhung hanhan yvang byvinjem dvo ra le, zomyvit e zozhung eq myin dvolvai be e zozhung ri rukruk zhvoqzvu mu lage zo le. (Gva lazhang su Mulat)