Paqzhvi bo su eq paqzhvi abo su muzo ge shai dik le

有文化知识和没文化知识的区别

时间:2016-12-16 10:56:00

  Hi kun lai lo be byvat ma, invung amyvu zo gi laigva paqzhvi ase mazho, zhaq tang jo nyi ra, zuizo zuishuq qo ma ngvut gvilvang, subve myvu zo su gvut adat bisai zo bisai shuq.

  Akui byvat ma, invung amyvu zo bve Gungchandang shuion dvo kau ma logidat paqzhvi lago mvoq yu mu lui chom sai zo e lo shang.

  Xijiro, Lungchon ginwang chinpyin mauwa Mauja wa ma Muiho Gamdut ga su gi Subve tang ajo nau mu lui, logidat paqzhvi chung mu lui, Mauja wa ma nozvo rungmo pong lo nyi ra, Muiho Gamdut gi Yunnan dviqzo Amyvu zhongmo mai doq toq lo zhongzo ngvut ra, Yvang lo wo mvoq yu laigva paqzhvi chung mu lui,Yvummau ma nyi dvo pyizum numnang wui le kisu gvut zui zo zhang sheq ngun hing wang lo le ga, logidat paqzhvi mvoqshit nyi ra.

  Xijiro,Yvang wui wang lo no myi gi: Nolui myvi 18 du nolo 1 du; Nozhung myvi 10 du, to nyu 3 du ngvut ra. No mvan yo gi 5 mu myit gvo wo ho dvo be ngvut ra.

  Muiho Gamdut gi zhong la doq ashiq mai, Yvangwa eq sham dvoq bat mvoq, byang byvi nik mvoq, gve tau mvoq gvut nyi be. Akui zhong mai toq lo mai, nozvo rung dum lo pong dvo. Yvang gi no le mvan wo yu byi dvo mai gi, Shambyang dum sai nyi be.

  Muiho Gamdut dai le gi: Mauja wa ma ngo hi zui wo shit wu ba, akun zhang sheq o ri ngo su gvut, lawa bang dat chang zuizo lo bu gvi ra ga dai nyi ra.

  Paqzhvi abo bang rem le no gi yo so gung ma mvan zhoq azhoq le ase gvon zung dvikdvik, myintang bui wang lo zhang gi yvum shut gvon lo be.Hau mu lui laigva paqzhvi ase su sai toq lo le mu gi, no za bu rem mvau gvilvang ji le gi jvuqjvuq, no gungdu ma shin u zvuq bum le gi byaubyau, dum ung zo zhang gi pau ri adap, hau mu myvipo dai lo dang: Wobang no zo shui, myung bang sham dvum jui ga mvomyi. Laigva paqzhvi a se zhang, kasu sai zhang sheq zhe wo zo ra ladat abo mazho, invung myvuzo tangjo nyi lai lo be.

  Akui invung myvu zo banshoq bang yvumsing laigva paqzhvi lago chom mvoq yu mu lui, logidat paqzhvi chung mu, zuizo zuishuq sai zo e lo shang. Mauja ma Muiho Gamdut su gvut lui logidat paqzhvi chung mu lui,rem zo rem shuq sai e lo shang.(Gvasu: Muiho Laqpau)