Nvut nve ze gi yvumsing e gungdu sho eq wutbu wutme ri wu mu qin chung ra ra le

挑口红要根据自身肤色及着装

时间:2016-12-02 10:50:11

  Nvut butnve ze gi ahu hu azhung zhung zhoq le, zamzam nekang e、bo ne ne e、noqne ne e、muipyu duq e hungap ngvut le. nang kisu e chung ra gi yvumsing gungdu sho eq yvumsing wut e mebu metang ri wu mu lui, qing ho chung ra ra le.

  Akui, byvat ge byuze ngon lui gungdu teptep sansan za gvut zong nau e myiwe wui zhe ri zhe myo abe, haumu, xi ma, zhvoinau mvon nau bang ri mvutnve kisu gut qin chung ra qo daijvo gvun le. Danggve mu, mebu isam zikzik adut gu e sansan za e chung e ngvutzhang gi, nvutnve ri jvijvi gvut ade ne myo gu e sansan za gvut bi chang chung ri zhe ra le; Danggve mu, mubu ne wut e ngvutzhang gi mebu eq chang rva gvut zamzam ne gu e nvut nve ge chung le. Nvutnve chung ri gi wutbu wutme ri wu mu chung e mai, yvumsing e gungdu myoqdong sho rire wu ra ra le, danggve, myoqdong sho ne bang gi nene bobo za e nvutnve chung ri zhe ang le; Myoqdong huibo bo bang gi, hui gu e nvutnve age chung, zhumzhum sansan za dut gu e nvutnve chung ri myoqdong sho zhe san zhvoi le; Myoqdong sho noq bang gi, noqne ne gu e nvutnve chung ri zhe ra le. (Gamdut)