Zhungfa mingbyu muhum mingdan wuitoq wang sing dvara

 中华人民共和国水法

时间:2020-07-27 09:05:40

 Nambat 60kat Ginwang atoq pyang mingbyu asuya wui singgon rung、wuiyoq gonkang rung eq wuimu zhepgon bang bve dvara xima e misat zhvum mai zhep gon wunmu wun zui lo kun, ao ma e yung yu ra ako wo le:

 (1)Zhep wu e rungwap bang ri sengang e rung laigva、lakmat、azing ze ge yu toq nvang le;

 (2)Zhep wu e rungwap bang ri dvara xi chung qo eq seng e yakkak mu ge dai toq nvang le;

 (3)Zhep wu e rungwap muzui zhang ma ge wang zhep wu le;

 (4)Zhep wu e rungwap bang ri dvara xilvum ma shut qo dvo no nvang lui, dvara misat dvo qo ma chang nvang ra wunwo wo le.

 Nambat 61kat Sengang e rungwap angvut zhang yvumsing wui wuimu zhep gon bang zui e mu bo dve zui ra le, wuimu zhepgon bang dvara wunmu wun zui lo qo ma dve zui ra dut e mu abo dve zui angvut zhang lvomdvang jvop le age gvut.

 Nambat 62kat Wuimu zhepgon bang wunmu wun zui lo kun, zhep wu e rungwap angvut zhang yvumsing ri dvara muzui lakmat chung toq shit ra dut le.

 Nambat 63kat Ginwang atoq pyang mingbyu asuya angvut zhang toqzvang wui singgon rung mai ladang zvang angvut zhang ao zvang wui singgon rung bang zhep gon mu zui lo ri, dvara ma achang angvut zhang wunmu lago azui gvut e myang zhang, aqing dvot dvo byi lui lai ge nvang ra dut le.

 Nambat 7tung Dvara wunwo

 Nambat 64kat Wui singgon rung angvut zhang godvu sengang e wuimu gonzui rungwap eq muzui bang, wunmu wunzui qo mai goyuq byi e loqgoq zik ngunze yu、godvu e gewo lvom yu angvut zhang wunmu manau gvut zui, dvara ma aang e rungwap bang ri angvut zhang yvumsing ri lakmat zhep lvai byi、dong byi laigva gva dvong byi, misat dvo e wui gam rva byi qo ma ri achang e wui pik lvai byi, mingdan sengang e misat zhvum ma ri achang e wuitoq wang apau qui yu, zhep gon wunmu awun zui, angvut zhang mira shut wo myang gvolvang azhep piran gvut lui, yakkak yuimu lvoq toq, mira shut gvam ri zhe mu zhang, singgon mu-u wun su eq muzo yap su yvang ri jvumcang dvara misat zhvum ma chang lui jvum mira qut hun le;Jvum mira mai chup gvam azhe zhang gi, upkang dvara mai chup piran le.

 Nambat 65kat Wuiqo wuiyoq gonkang dvo e mili kau ma dungbyung lai qo lvoq cau e yvum rvang, angvut zhang wuiqo wuiyoq aging lvoq dut、wuiyam wuigvum lvoqput, godvu e dungbyung wuiqo wuiyoq lvoqnvung gvut e bo zhang, ginwang atoq pyang mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai wunmu ako ma chang lui, mira mu dvo no nvang, aqing dvot byi lui rvang dvo ze pyoq byvam nvang, wuiqo wuiyoq hi le su roq ma roq dum sai dvo nvang gvut le;Dvot dvo byi e aqing ban lai ri wuiyoq nvungnvang ze apyoq byvam、hile su adum sai ge dvo gvut e bo zhang, dvik pyoq byvam nvang mai dum dvik sai ge dvo nvang gvut le, hau ma chung ra ngun ri banshoq mira shut rungwap angvut zhang mira shut su yvang ri toq nvang mai, ngun 1-10mun joro chup le.

 Wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai adong byi e, yvumsing yvang wuimu zui, zam zvam、gukan eq wuidang sai、wuilang gvapdvap ze sai、wuiyoq yam yvum gvut、zhoq ging dvo ze sai, wuilang myite dong jvungdvap、myiqing chin dvap gvut qo, wuiwum lvomdvang dvara mai amisat dvo zhang, ginwang atoq pyang mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai wunmu ako ma chang lui, mira mu dvo no nvang, aqing dvot byi lui sengang e loqmu ban ngvap yu nvang ge gvut le;Dvot dvo byi aqing lai ri loqmu aban yu angvut zhang aban byi gvut gvo zhang, dvara ma qaqnve lui rvang dvo gvo ze dvot dvo byi e aqing ma pyoq seng byvam nvang le;Dvot dvo byi e aqing lai ri apyoq seng gvo zhang, dvik pyoqseng nvang mai, pyoqseng pau ri mira shut rungwap angvut zhang mira shut su yvang ri toq nvang, ngun ri 1-10mun joro chup yu le.

 Haumai wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai dong byi wu gvolvang, dai lvum dvo qo ma ri achang e wuimu zuisai zhang, ginwang atoq pyang mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai wunmu ako ma chang lui, dvot dvo byi e aqing ma lai ge nvang le, lulai shoq shutwo bo bang ri gi, ngun 1-10mun joro chup le.

 Nambat 66kat Ao ma dai dvo e laqo bo, wuiwum lvomdvang dvara ma amisat dvo zhang, ginwang atoq mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai wunwo ako ma chang lui, mira shut qo dvo no nvang, aqing dvot byi lui nvungnvang qo seng byvam nvang angvut zhang godvu e qi yu yung yu toq mai, ngun ri 1-5mun joro ge chup le:

 (1)Wuilang、wuinvong、wuitum、wuilvai qo、wui hongdong ma lvoq cau ze du gvat dvo、bum byvam dvo angvut zhang sikbyap eq ko-ngut myvang e howa ho dvo zhang;

 (2)Myinun nvong ri myigung gvut jvam sai yu angvut zhang adong byi wu gu e wuiqo ri yo-qu gvut jvamsai yu zhang.(Tangda wu coq aq)  Puqsu: Pauqi Mudvom