Zhungfa mingbyu muhum mingdan wuitoq wang sing dvara  

中华人民共和国水法

时间:2020-07-17 08:47:45

 Nambat 52kat Myuqkau mingbyu asuya bang zhowo yoq chang lui zuisai yung hi yu toq dvo mai, igvun wui shen chung ze qom shui chung zham lo, myuqkau wuicho mai wui shau yui toq byvam nvang, igvun wui chung alang sa nvang;myuqkau lvulva wui zhinzhvoi wum sai gvat, chung be wui dum chung nvang mvan gvut ra dut le.

 Nambat 53kat Zuisai mumo zuihi、zuiche、laizui gvut ri, wui shen chung nyan misat toq lui , wui shen chung ze ri bo sai kum dvo ra dut le. Wui shen chung ze gi zuisai mumo eq laha monhen、laha zuisai、laha chungwang gvut ra dut le.

 Wui lvai gvat sutho rung eq yvumsing sai e wui lvai byi rungwap bang wui lvai gvat byi ze lago gonchung lui, lalat wui ayui shun byvam nvang gvut ra dut le.

 Nambat 54kat Zvangkang mo mingbyu asuya bang zuiyung lago yu toq lui, myuqkau byu eq yvummau byu shuq ra wui teptep lvai gvat byi ra dut le.

 Nambat 55kat Wuimu mai gvat byi e wui chung ri,mingdan mai misat toq dvo qo ma chang lui wui lvai byi rung ma wuipau toq byi ra dut le. Wui gvat byi pau gi anve gvat pau、ngun gejvo wang、zejai apau tu、rara gam hap gvut ang e changgan mai dvotpyit le. Zuisai yung gi mingzvang atoq mingbyu asuya apau dvotpyit mu singgon rung mai ladang zvang wui singgon rung angvut zhang godvu wui lvai gvat byi mu singgon rung bang e wunwo ako ma chang lui misat toq le.

 Nambat 6tung Wui lu lvum mibyoq byvin qo eq dvara mai zung gon qo

 Nambat 56kat Aqum e upkang zhowo joro ma wui lu lvum e mibyvoq mu toq zhang, pye qum piran lvum ra dut le;Awo pye qum lvum zhang gi, sengang e tang kang mo bang toqzvang mingbyu asuya mai pyit dvo byi qo ma chom chang ra dut le. Wui lu lvum mibyoq mu awo byvin rva shi ma, sengang e tang kang mo bang eq ri apye lvum angvut zhang chom bvong e toqzvang mingbyu asuya mai ri adong byi gu e, ka tang bang ngvut gvolvang upkang zhowo maujvo 2qam dvap midat lvum dvo mili kau ma, latang bau mai wuipik mu、 dvinglvom mu、 langbau zvam mu eq nvong- dving mu bve age zui, wuimu ri latang bau mai age lvoq pyoq.

 Nambat 57kat Rungwap chang joro、byu shidaq joro、rungwap eq yvumsing bau joro ma wui lu lvum mu toq zhang, pye nyvang lvum lui piran ra dut le;Mu toq su agvam pye lvum angvut zhang awo pye rot lvum zhang, ginwang atoq mingbyu asuya angvut zhang ako ap byi e rungwap ma akang dung lui ge byvin rva nvang le, adut zhang mingbyu mira pyit rung ma qang ri ge sang le. Ginwang atoq mingbyu asuya angvut zhang ako ap byi e rungwap mai awo byvin rva byi zhang, mu toq su mai mingbyu mira pyit rung ma mira qang ge sang le.

 Wui lu lvum mibyoq mu abyvin shi ma, mu toq su yvumsing bau mai wuimu age lvoq pyoq.

 Nambat 58kat Ginwang atoq mingbyu asuya angvut zhang ako ap byi e rungwap mai wui lu lvum mibyoq byvin rva byi kun, likdik byam chung ra zuisai yung yu ako wo le, sengang e tang kang mo bang angvut zhang mu toq su abo chang age gvut.

 Nambat 59kat Ginwang atoq mingbyu asuya wui singgon rung eq wuiyoq gonkang rung mai dvara xima lvoq shut bang ri wumgvat zhep gon wu lui dvara mai chup piran ra dut le.

 Wuimu zhep gon bang yvumsing wunmu wun zuige ra myit bo lui, mingman dvara chung ging nyi ra dut le.

 (Tangda wu coq aq) (Puqsu Pauqi Mudvom)