Zhungfa mingbyu muhum mingdan wuitoq wang sing dvara

中华人民共和国水法

时间:2020-07-10 09:44:49

 Nambat 46kat Ginwang atoq mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung bang, toq mai dong byi dvo be wui gam rva byi qo eq zan gom le wui myoshau pandvu wu lui, zan gom wui gam rva byi qo eq pik gam byi qo gvedvu toq lo mai, lanong za gam pik chung lvum gvut ra le;Sengang e zhowo mingbyu asuya mai ri roq yvang chang ra dut le.

 Mingdan mai ngvap lvom dvo e midung wuilang、wuinvong mai zan gom ma wui gam rva byi qo gi, mingdan mingbyu sutgan gvedvu mu eq shingra ringzhat gvedvu mu ma lvom lui gvedvu toq lo ra dut le.

 Nambat 47kat Mingdan mai wui chung qo ma hop gvut lvomzing qo eq ge jvo dvot gonkang qo bvong e tungzam chung le.

 Mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya seng- ang e amu singgon rung mai yvumsing upkang zhowo amu zuisai qo ma wuichung pau misat toq lui, ladang zvang wui singgon rung eq zhimu zhepdvu upkang mu gonrung ma wo zhep lai nvang tang, ming- zvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya mai ming ma byvo shit, haumai mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung eq mingdan zhvung wapdoq zhimu zhepdvu upkang mu gonrung ma gva mizving dvo nvang gvut le.

 Ginwang atoq zhowo mingbyu asuya ringzhat gvedvu mu singgon rung mai ladang zvang wui singgon rung eq gvut, dvot dvo e wuichung pau、dat zuisai e sutgan zhimu eq wui gam rva byi qo mai yvumsing upkang zhowo ma chung ra wui wo gvat byi, zan gom chung ra wui gvedvu toq lo gvut lui, yvumsing upkang zhowo ma zan gom chung ra wui geluq shui gvedvu chung gvut ra dut le.

 Nambat 48kat Wuilang、wuinvong angvut zhang myite wui du toq e rungwap eq yvumsing wui, mingdan myite wui du toq chung tungzam eq wuichung pau toq tungzam ma chang lui, wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung ma wui yu chung ra dong byi lakmat hi dung qo yu mai, wui chung pau toq, wui chung ako yu gvut ra le. Ngvut gvolvang igvun ma chung e wui eq ladu larang nyvi lvam e gaungvui eq kup ma zvo lvung e gaungvui ri huq e wuipau gi atoq ra.

 Myite wui byi du toq tungzam eq wuitoq wang gonkang pau qui yu nyan gi, mingdan zhvung wapdoq mai misat toq le.

 Nambat 49kat Wui chung ri gve mu chung za angvut, dong byi dvo e wui gvechung qo ma chang lui chung ra dut le.

 Wui chung ri apau gve qui tungzam eq dvot byi toq chung lvai zhang apau zhat lvuq e tungzam chung le.

 Nambat 50kat Zvangkang mo mingbyu asuya bang yozui mingbyu wui ri yotung wui she chung yung eq wui shen chung zhimu shui chung zham lo lui, yomu wui dving、 wui she gvut qo lalat ma wui zhvum toq byvam ra lvomdvang le gvut, yomu wui shui chung ge ra dut le.

 Nambat 51kat Zhakmu zuisai qo ma wui chung ri zhe zve zhimu、loqmu zhimu eq kingkum ze chung lui, chung be wui dum zhin chungchung gvut, wui chung e ajvu lvoq toq ra dut le.

 Mingdan mai tangjo e、wui myo chung e loqmu zhimu、kingkum ze eq zuitoq ze azo ngam gvut qom tai chung byvam le, qom tai chung byvam ze gi mingdan zhvung wapdoq sutgan mu qom singgon rung mai mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung eq sengang rungwap bang ri shui pye misat toq lui ming ma byvo shit le. Ze sai bang、ung bang angvut zhang saiung ze chung bang misat dvo qingyam ma ze sai loqmu dvo no byvam、 a-ung toq gvut byvam angvut zhang qomtai byvam mying ma wang be loqmu zhimu、kingkum ze eq saitoq ze asai gvut dvo no byvam ra dut le.(Tangda wucoq aq)(Puqsu Pauqi Mudvom)