Zhungfa mingbyu muhum mingdan wuitoq wang sing dvara

中华人民共和国水法

时间:2020-07-03 08:57:41

 Nambat 41kat Rungwap eq mingbyu wuimu migum ra wunwo wo le, wui ma sai dvo ze age singchung、wuigvum age lvoq put、wuigvum bom ze、wuiwum lvom ze、wuisoq zhep ze、myite wui zhep wu ze bve age zhiten.

 Nambat 42kat Ginwang atoq mingbyu asuya mai zuiyung yu toq lui, yvumsing upkang zhowo ma e wuimu ma amaq kam ra dut le, diqa gi wuinvong gindum eq gingvum lvoqpyoq kilaq ze, aqing dvu dvo lui seng byvam nyi ra dut le. Wui singgon rung bang gi wuimu abyoq ten ra midvu zunggon wum gvat ra dut le.

 Nambat 43kat Mingdan mai wuimu ri migum le. Wuimu zui ma zui mingdan zhvung wapdoq mai misat dvo qo ma chang lui, zuisai mu gonkang qo eq migum mili gam pyit dvo ra dut le.

 Mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai gon dvo e wuimu gi, singgon rungwap angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai sengang e mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya bang eq pye rot lvum lui, zuisai mu gonkang qo eq migum mili gam pyit lvum dvo ra dut le.

 Hikat ma misat dvo qo mai lai e godvu wuimu gi, mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya mai misat dvo qo ma chang lui, zuisai mu migum mili eq migum wunmu gampyit dvo ra dut le.

 Wuimu migum mili kau ma, wuimu zuisai qo langjvo e mu eq wuimu ri zhiten e bom bvuq mu、dong jvung mu、luqgok choq mu、 myizve du mu bve age zui.

 Nambat 5tung Wuitoq wang pik gam qo eq shen chung qo

 Nambat 44kat Mingdan zhvung wapdoq ringzhat gvedvu mu singgon rung eq mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung mai, mingdan gom wuitoq wang ma e wui qom gam pyai byi le. Mingdan gom eq goming、go upkang mau、go zhvung up myuq wui ayang gvat byi nyi ra gvedvu mu gi, mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung mai seng- ang rungwap bang eq chom misat lui, mingdan zhvung wapdoq ringzhat gvedvu mu singgon rung ma zhep lai nvang mu dong byi tang mi lage zuisai le. Zhowo wui ayang gvat byi nyi ra gvedvu mu ngvut zhang gi, ginwang atoq mingbyu asuya wui singgon rung mai ladang zvang sengang rungwap bang eq gvut lui, toqzvang wui ayang gvat byi nyi ra gvedvu mu eq yvumsing zhowo dvengdvup muzo ri wu lui chom misat toq mai, yvumsing zvang mingbyu asuya ringzhat gvedvu mu singgon rung ma dum zhep lai nvang lui dong byi tang mi ge zuisai le.

 Wui ayang gvat byi nyi ra gvedvu mu gi wui gvat byi mu、mingbyu sutgan mu eq shing ra ringzhat gvedvu mu、wuiyoq gvedvu mu、zhowo gvedvu mu ri wu lui, wuitoq wang chung qo gam pyai byi、ganwui pyai rva byi、mili migum zhe、shen chung yung yu ge、wuitoq wang gejvo za pongchung gvut qo mai changgan misat toq dvo ra dut le.

 Nambat 45kat Dving lvung yu e wuinvong eq pik gam byi e nvongwui gi, wuiyoq gvedvu qo eq wui ayang gvat byi nyi ra gvedvu dvo qo ma chang lui, wuiyoq chang wui gam rva byi ra qo misat toq dvo ra dut le.

 Go ming、go upkang mau、go zhvung up myuq ma e wui gam rva byi qo eq wui gvan yam le wui gam pik byi qo gi, wuiyoq gon- kang rung mai sengang e mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya ma pye lui chom misat toq lo mai, mingdan zhvung wapdoq angvut zhang ako ap byi rungwap ma shitjvo lui dong byi tang chang chung le. Go upkang zhowo yui lai e wui gam rva byi qo eq wui gvan yam le wui gam pik byi qo gi, chom bvong e toqzvang mingbyu asuya wui singgon rung mai sengang e zhowo mingbyu asuya ma pye lui misat toq lo mai, yvumsing zvang mingbyu asuya ma shitjvo lui dong byi tang mi chang chung ra le.

 Wui gam rva byi qo eq wui gvan yam le wui gam pik byi qo gi toq mai dong byi tang, sengang e zhowo mingbyu asuya mai ri chang chung ra dut le.

 Aqum e upkang zhowo joro ma e maujvo wuilang dvingpyit、pikchung gvut ri, wuiyoq hau ma ge gvut e wui gam rva byi qo ang ra dut le, sengang e ginwang atoq mingbyu asuya mai chom bvong e toqzvang mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang seng- ang e wuiyoq gonkang rung ma shitjvo wu ri dong byi zhang lage gvut le.   (Tangda wu coq aq) (Puqsu Pauqi Mudvom)