Zhungfa mingbyu muhum mingdan wuitoq wang sing dvara

中华人民共和国水法

时间:2020-06-28 09:31:59

    Nambat 38kat  Wuilang gon dvo zhowo kau ma zam zvam、gukan sai、wuilang jvamlom、wuilang qaqdvap、wuilang yam yvum gvut、zhoqging dvo ze sai, tonglvong zvam dvap、myiqing chin lvai gvut zhang,  mingdan mai misat dvo wuiwum lvomdvang qo eq godvu sengang e zhimu zuisai qo ma ang ra dut le. Mumo zuisai qo gi wuiwum lvomdvang dvara ma seng e misat zhvum mai sengang e wui singgon rung ma zhep lai nvang ra dut le.

    Hikat mumo zuisai qo mai, zhoq dvo ze sai lvoq kik、sai pyoq sai、pyoq seng byvam angvut zhang himai zhoq dvo be wuimu ze lvoq ten zang zhang gi, zuisai rung mai sai lvoq kik、sai pyoq sai gvut e apau eq lvoq ten pau ngvapcap ngun waq ra dut le. Himai zhoq dvo be ze dvara ma aang gu ngvutzhang gi hai apau ri waq no amu.

    Nambat 39kat  Mingdan mai wuiqo semui got dong byi tungzam chung le. Wuilang semui got qo ma e dong byi tungzam chung nyan ri, mingdan zhvung wapdoq mai misat le.

    Wuiqo gon dvo zhang ma semui got ri, wuilang lvoqpyoq ra dut angvut zhang wui- gvum lvoq put ra dut zhang, sengang e ginwang atoq mingbyu asuya wui singgon rung mai semui age got jo eq aqing dvu lui ge got jo gvut gamjvo dvo lui, ming ma byvoshit ra dut le.

    Nambat 40kat Myinun nvong ri   myigung gvut age sailvom yu. myinun nvong ri yo gvut sailvom yu bang, mingdan mai mi sat dvo wuiwum lvom gan ma chang lui,     myinun nvong dum dut shoq roq ma roq dum sai dut dvo nvang ra dut le.

    Wuiqo ri yoqu gvut age sailvom yu. Wuiqo ri yoqu gvut sailvom yu ra dut zhang, zhoang shoq zhep lai wu nvang mai, ming zvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung mai dong byi tang, yvumsing zvang mingbyu asuya ma shitjvo lui dum dong nvang ra dut le.  (Tangda lvom wucoq aq)