Zhungfa mingbyu muhum mingdan wuitoq wang sing dvara

中华人民共和国水法

时间:2020-06-19 08:42:30

 Nambat 32kat Mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung mai mingdan zhvung wapdoq mili migum upkang mugon rung、sengang e rungwap eq sengang e ming zvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya mai, wuiyoq bvong gvedvu qo、wuitoq wang migum gvedvu qo eq sutgan shingra ringzhat qo ma chang lui, mingdan mai ngvap lvom dvo e midung wuilang、wuinvong sing mili gampyit dvo mai, mingdan zhvung wapdoq ma shitjvo lui dong byi nvang. Go ming、go upkang mau、go zhvung up myuq yui lai e godvu wuilang、wuinvong sing mili gampyit dvo wo gi, sengang e wuiyoq gonkang rung mai wuilang、wuinvong zhoq wo mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya wui singgon rung、mili migum upkang mu gon rung eq godvu sengang e rungwap mai hen dvu toq lo lui, sengang e mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya ma zhep lai nvang wu mai, gvut ra dut qo dum daitoq nvang, hautang ma mingdan zhvung wapdoq wui singgon rung mai mingdan zhvung wapdoq mili migum upkang mugon rung ma dum zhep wu nvang lui, mingdan zhvung wapdoq angvut zhang ako hun rungwap ma shitjvo lui dong byi nvang gvut ra dut le.

 Hikat misat dvo qo mai lai e godvu wuilang、wuinvong sing mili gampyit dvo wo ma, ginwang zvang atoq pyang mingbyu asuya wui singgon rung mai ladang zvang mingbyu asuya mili migum upkang mugon rung eq sengang rungwap bang ri gvut lui chom pye toq lvum mai, ladang zvang mingbyu asuya angvut zhang ako hun rungwap mai dong byi gvo zhang, toqzvang wui singgon rung eq mili migum upkang mugon rung ma shitjvo lui mizving dvo nvang gvut ra dut le.

 Ginwang zvang atoq pyang mingbyu asuya wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung bang gi, wuising mili ma e izhvam jengzhvoi qo eq izhvam yvangbau dat jengzhvoi lo qo ma chang lui, wuilang ma lvulva wui shilvai age lvoq hang qo zhepdvu wu, mili migum upkang mugon rung bang ri wuilang ma lvulva wui shilvai abyi lvoq hang gvut ra qo daitoq byi gvut ra dut le.

 Ginwang zvang atoq pyang mingbyu asuya wui singgon rung eq wuiyoq gonkang rung bang gi, sing mili gampyit dvo wo ma e izhvam kasu dut e zhep wu, midung lvulva ze misat dvo toq ma lulai shoq lvoq hang gvo e myang zhep toq, angvut zhang sing mili gampyit dvo wo ma e wui jengpyang byu ge chung jvo adut zhang, sengang e mingbyu asuya ma shitjvo lui lawan wan laige nvang mai, mili migum upkang mugon rung ma shitjvo gvat ra dut le.

 Nambat 33kat Mingdan mai byu shuq wui wuimun migum tungzam cuq dvo le. mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya mai byushuq wuimun migum zhang jvamlom dvo lui, wuimun izhvam ayui gvan nvang, alvulva nvang gvut zung lvom dvo, myuqkau byu eq yvummau byu shuq ra wui jengsan yui nyi nvang gvut le.

 Nambat 34kat Byushuq wuimun migum zhang ma lvulva wui pikshoq wuiqo age she.

 Wuilang、wuinvong zhoq zhang ma lvu lva wui pikshoq wuiqo du、sai dusai angvut zhang sai dulvam kun, gonkang ako wo e wui singgon rung angvut zhang wuiyoq gonkang rung mai dong byi zhang, mili migum mu up gon rung mai mu hau zui zhang mili lvoq ten alvoq ten ra shitjvo e laigva zhep lai byi ra dut le.

 Nambat 35kat Mumo zuisai lo ri, yotung she gvat wuimun eq yo-qu pikshoq wuihong ma zang nvung, angvut zhang himai chung nyi be yotung wui eq kamshuq wuimun ma zang lvoq nvung zhang, zuisai rung mai dum sai ge byi ra dut le;Lvoq sum zang zhang gi, dvara ma chang lui sumpau ngvapcap byi ra dut le.

 Nambat 36kat Myite wui lulai du toq chung zhang ma, ginwang zvang atoq pyang mingbyu asuya mai zuiyung yu lui loqbvat tantan gonzik ra dut le. Myite wui midu lai shoq dutoq chung zhang ma, mingzvang、upkang mau、zhvung up myuq mingbyu asuya mai dong byi zhang, myite wui abyi du toq zhang eq lagve bo lui dutoq zhang gvut ge gampyit dvo le. Wuiming yam ma myite wui dutoq chung ra dut zhang, ge gvut age gvut ra hi zhep lai wu nvang mai, zuiyung yu toq lo lui myigung ajopjo、wuiming wui apyup toq lo ra su yvo lui lage du toq le.

 Nambat 37kat Wuilang、wuinvong、wuitum、lvaiso lang、wuihong qo ma bvakcau ze age du hang、age bum dvo、sikzo eq kongut myvang e howa zo hai ri age ho.

 Wuilang gon dvo zhowo kau ma wuiyoq yui jo ra lvoq nvung ze age sai dvo、wuigvum lvoq pyoq mu eq godvu dungbyung wui lai qo lvoq pyoq mu hai ri age zui. (Tangda wu coq aq) (Puqsu Pauqi Mudvom )