Nyuqnyun yam eq zan yam ma “8zhen tang” wing shuq ri ge le

春夏喝“八珍汤”,气血双补

时间:2020-06-12 11:18:50

  Yinnan ming mvanhaq chi mugon rung mai shitjvo dvo gvo ri, Myiwa “8zhen tang” ga le awing shuq zhang, byu gungdu ma sui、sho wo zhat lvuq yu le ga. Layuq yuq dai le gi jvoshu yoq ma awing myo shuq ri ge le ga xigi azho. “8zhen tang” awing xigi sing、nvik lvum bve ma wo migum e gewang bo le.《Hongdi nuijin》ga e mausau buk ma gva- lvung dvo gvo ri:Nyuqnyun yam eq zan yam gi gungdu nyesoq wo lvoqzhat lvuq yu le,jvoshu yam eq joqmyo yam ma gi ngamsoq wo lvoqzhat lvuq yu le, haumu xiyam yoq bve ma gi nganvung gungdu wangzan ra midvu gungdu ma nyesoq lvoqzhat lvuq yu ra le ga.

  Nyuqnyun yam eq zanyam ma 8zhen tang ga awing shuq ri gungdu wangzan yuqyo qo ma gewang zhaq gvo le, ngvut gvolvang chiwing xibve shuq ri gi yvumsing gungdu ri sho lui shuq ra le, gungdu layuq eq layuq aqum, haumu chiwing xi shuq ra hi ma gi mvanhaq chi sira bve ri loqme hi e zui nvang wu lui shuq zhang sheq zhe ge le ga. 8zhen tang zoze zhvoq shuq ri gi: Rensen 30keq; Beshu 30keq;Befulin 30keq;Danggui 30keq;Chonxung 30keq;Beshauyau 30keq;Shudihong 30keq;Jugancau 30keq gvat zhang ge be.

  Shuq ra yung: Atoq ma dai dvo e haubve eq zhvoq toq lo chiwing lada shuq ri 9keq gvo shoq toq yu mu izhvam lachahu dvum gvat lui, changzhum 5zhap, dazau lacham gvatlvuq e mai, nayi 7minit gvo dum zhvoq lui, abvat ce byvam e mai shuq zhang ge be.

  Midung wo ya le gi:

  Gungdu soqwum aluq bang. Myoqdong shingshing nyui bang、 uwun myoqchut dut bang、soqtung tut bang、zo nvut angvam dut bang bve ri ngvut ra.

  8zhen tang geshuq byu gi: Joqmyo yam ri qiloq ngam, joq ra juq bang; Myoqdong bobo huihui, dang agvam dai bang; Hai za gvut ri myungmyung ga nyiwui, anum yvup nau, buibu anum toq bang; Sui shau、 myiwe king ze shau、dvoqyap eq uwun wun、myiwe king dut e u uwun wun ulvum no bang; Zoshang ku ra hen nyi bang; Sui wum aluq lui zoshang wun zhang jo byuq bang; Zoshang ku lui wum abo bang; Zhvoi nau bang;Asak mang lo e myiwe wui ngvut ra.  (Puqsu Zunwa Nangbang)