Zhungfa mingbyu muhum mingdan juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq dvara

中华人民共和国反恐怖主义法(连载

时间:2020-03-20 09:43:20

  Nambat 92kat Sengang e rungwap mai juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu zui qo lvom dvang su ri,Mingding rung mai tong 5nyi ao lvung lui, ngun ri 5mun koi ao ge chup le.

  Rung mai hikat misat zhvum ma shut wo bo zhang,midung gonkang rung mai ngun 20mun ao chup mai,mu gon uwun su eq godvu uwun su ri hikat misat zhvum ma chang lui chup le.

  Mingbyu mingding je、mingbyu gungpuq je、mingbyu jeking zong e mingding je bve dvara ma chang lui wunmu wun zui qo lang jvo su ri,dvarva tan dik shoq chup le.

  Nambat 93kat Rung mai dvara misat zhvum xi ma lvoq shut e lum wa shilvai zhang,gon kang rung mai seng-ang e wunwaq mu、girum mu a byi zui gvut no byvam dvo nvang, a ngut zhang muzo loqmu dvo no dvo nvang gvut le. Yubak mu mo lvoq toq zhang gi,seng-ang e lakmat yu byvam byi a- ngut zhang pat byvam byi gvut le.

  Nambat 94kat Juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung、sengang e rungwap muzui bang, juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu zui qo ma, wummu wun zui e wumjving manau gvut chung、aja ala gvut zui、yvumsing hi maiwang zat yu,angvut zhang misat zhvum ma achang e mingdan haqzau ze、piga qo haqzau ze eq ori o haqzau ze bve pok toq lui,mira lvoq shut zhang,dvara ma chang lui manglat yui pyit hun le. Mira shut gvam azhe zhang gi,dvara ma chang lui chup dvan le.

  Juqluq lasun myit wun bang ri shui dvu puq rung、sengang e rungwap eq rung mu zui bang juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq qo ma wummu wumjving manau gvut chung、aja ala gvut zui、yvumsing hi maiwang zat yu,a ngut zhang godvu mira shut wo bo zhang,ka rungwap eq rung byu mai ngvut gvolvang, sengang e rungwap ma qang sang jvo ra wunwo bo le. seng-ang e rungwap bang gi qangsang dang wo jo eq,kasu ngvut e lazhang wu lui qang sang su ri dvu daijvo ra dut le.

  Nambat 95kat Dvara misat zhvum xima chang lui zhep myvi byvam byi、zui zing dvo byi、jeq tup dvo byi、qu yu byvam byi、qom yu dvo byi gvut e chungze、ngun ze bve gi,zhep wu ri juqluq lasun myit wun bang eq aseng zhang,lawan qom pong san lui, rau dum dvau byi ra dut le.

  Nambat 96kat Sengang e rungwap eq rung byu dvara xi ma chang lui, upkang dvara mai chup、zhvup zui gvut e anyen zhang, upkang dvara mai sai zhep wu ra akang ge dung le, upkang dvarva qang ri sang ge gvut le.

  Nambat 10tung dai lvuq dang

  Nambat 97kat Dvara xigi 201 zan lvomo 1qap 1nyi mai chung be. 2011zan lvomo 10qap 29nyi ma pong e nambat 11cik 2 da mingdan gom mingbyu gungtai anum muwun suwun zuppong ma zhep lai e 《Mingdan gom mingbyu gungtai anum muwun suwun pung ma doqdan gvo e juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq qo eq seng e yakkak mu》ngvut zhang gi hau kun mai achung loq ga.(Puqsu Pauqi Mudvom)