Zhungfa mingbyu muhum mingdan juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq dvara

中华人民共和国反恐怖主义法(连载)

时间:2020-03-13 09:01:05

 Nambat 88kat Midung tangdve ze ma juqluq lasun gvut bang le bik bvuq ra lvom dvang mu gon rungwap bang dvara xi ma puq lui,ao ma dai e laqo bo zhang,Mingding rung mai dvanjvo mai dum liklai nvang le, a liklai zhang chupngun 10mun ao toq nvang mai,mu gon uwun su eq godvu uwun su ri 1mun ao chup le.

 (1) Juqluq lasun mu lvom dvang qo eq tem qi yung yu qo amisat dvo zhang.

 (2) Juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu zui qo chung ra ngun yu toq byi amaq kam tungzam acuq dvo, angvut zhang lvom dvang ze eq tem qi piran ze abyvong byi gvut zhang.

 (3) Mu zui pungzhvung acuq dvo angvut zhang uwun byu anyvi dvo zhang.

 (4) Midung muzo yap nvang e byu ri, yvang kasu byu ngvut e azhep wu,angvut zhang awo chung e byu ri muzo mai atot nvang gvut zhang.

 (5) Showa modo bve ma misat dvo qo chang lui migum byu anyvi byi、chung ang e chungze kingkum abyvong byi gvut zhang.

 (6) Showa juqwam qo tun wu dvo e datwup kingkum ze asai dvo、zung wu nyi byu anyvi dvo、dem qo yu e qanglu akong dvo、chung ze migum sai tungzam acuq dvo gvut zhang.

 Gvo kik e bvoi king gvut mu dve ban rungwap eq midung tangdve ze gonrung bang, midat dvo qo ma achang e, gvo kik mu gvut zhowo、maudang bang、myita no zhang、wuilvai no zhang、myuqkau modo lvom zung zhang、qo we bing zung modo no zhang、mau jvo gukan, midung tangdve byu、azing ze eq modo lveng bve lvom zhep wu zhang,Mingding rung mai aming qo lui liklai byvam nvang ra dut le. Aliklai zhang gi,ngun 10mun ao chup mai,mu gon uwun su eq godvu uwun su ri ngun 1mun koi ao ge chup le.

 Nambat 89kat Juqluq lasun gvut nvo dut e byu, Mingding rung mai chang nvang e gon zing yung ma achang zhang,Mingding rung mai dvan jvo lui,liklai nvang le. Aliklai zhang gi, buinyi 5nyi atoq 15nyi ao zhvup lvung le.

 Nambat 90kat Lusik byvo rungwap bang juqluq lasun qanglu hai pyeq byvo、mvau byvo, juqluq lasun dat chang gvut mvoq nvo dut e qanglu ming ma byvo shit,juqluq lasun gvut byu sat gvang yu、byu ri rvoi jveq jvop gvut e datwup lvo ming ma byvo shit, angvut zhang toq zvang rung mai ri adong byi wu gu e,juqluq lasun mu toq zhang ma lvom dvang mu eq tem qi mu zui nyi bang e yan、byugang bve loq ma zhvup zing dvo gvo su e yan eq yubak mu tem qi muzo bve ming ma shit byvo zhang,Mingding rung mai ngun 20mun ao chup mai,mu gon uwun su eq godvu uwun su ri buinyi 5nyi atoq 15nyi ao zhvup lvung mai, ngun ri 5mun koi ao chup le.

 Byu yuq hikat misat zhvum ma shut zhang gi,Mingding rung mai buinyi 5nyi atoq 15nyi ao zhvup lvung mai, ngun 1mun koi ao chup le.

 Nambat 91kat Sengang e rungwap mai juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu lvom dvang zui qo、qangsang luno qo、zhep wu qo、tem qi yu qo bve agvam bo dve zui bang ri, gonkang rung mai ngun 2000koi ao chup le. Mu adve zui e mizho yubak mumo lvoq toq su ri gi,buinyi 5nyi a toq 15nyi ao zhvup lvung mai,ngun 1mun koi ao chup le.

 Rung mai hikat misat zhvum ma shut zhang gi,midung gon kang rung mai ngun 5mun koi ao chup le. Yubak mu lulai lvoq toq zhang gi,ngun 10mun ao chup mai, mu gon uwun su eq godvu uwun su ri hikat misat zhvum ma chang lui chup le.

 (Puqsu Pauqi Mudvom)