Zhungfa mingbyu muhum mingdan juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq dvara

中华人民共和国反恐怖主义法(连载)

时间:2020-01-03 11:19:22

 Nambat 76kat Juqluq lasun mu shung shit、lvom zing,juqluq lasun mira shut e zangzin bo yu toq,angvut zhang juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu zui lui,yvumsing gvang angvut zhang yvumbyu wui ri juqwam mirop shui nop zhang,yvumsing yvang angvut zhang yvumbyu mai akang dung zhang,mingding rung、sengang e rungwap mai ao ma dai dvo qo lakat angvut zhang kat kang mo migum yung yu byi ra dut le:

 (1) Mying jing、nyiwo eq mu zui rungwap bve ming ma ashit byvo gvut ra dut le.

 (2) Misat byu ri migum byu eq abyi hui lvum gvut ra dut le.

 (3) Gungdu eq nyi yvum ma roq yvang wo migum e yung yu ra dut le.

 (4) Migum byu e mying lai byvam nvang,nyiwo eq mu zui rung tot byvam nvang gvut ra dut le.

 (5) Godvu gvut ra dut e migum yung yu byi ra dut le.

 Mingding rung、sengang e rungwap mai hikat misat zhvum ma chang lui,migum rungwap ma e myingjing、zhowo ming ma ase nvang,misat byu ri migum rung eq abyi nyi dvep nvang,migum rung muban zhang、mu zui zhang ma roq yvang wo migum e yung yu byi, godvu gvut ra dut e migum yung ri yu byi gvut ra dut le.

 Nambat 77kat Mingdan mai juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu samlik wu qo eq zhimu sik pan toq qo ma qeon wum cung byi le,juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq qo chung ang e, zhe zve zhe sik e zhimu ze sai toq qo eq shui chung zham lo qo ri wum-o tuq byi le.

 Nambat 78kat Mingding rung、mingdan zung hung rung、Zhunggo mingbyu gung puq je、Zhunggo mingbyu jeking zong e mingding jedap bang, juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq wunmu wun zui qo ma likdik byam ra e mizho,mingdan sengang e misat zhvum ma chang lui,rungwap eq rung byu e sut ze ge qui chung le. Haumai wunmu ban zui tang ma lawan dum dvau byi angvut zhang hi le su roq ma roq dum sai dvo byi,misat dvo qo ma chang lui apau gingdan jvo toq byi. Zang lvoq sum byi e ze ri cap byi gvut ra dut le.

 Juqluq lasun myit wun bang ri dvu puq mu zui qo mai sengang e rungwap eq rung byu e dvara ma ang e gewang zang lvoq sum byi zhang,dvara ma chang lui cap byi、zhai byi gvut ra dut le. Sengang e rungwap eq rung byu ri dvara ma chang lui sum pau but yu ra wumjving wo le.

 Nambat 9tung zhvum dvara wunwo

 Nambat 79kat Juqluq lasun moq shui pung、byin shui pye、mu shui hen、juqluq lasun shui gvut toq,juqluq lasun myit wun qo shit byvo, juqluq lasun gvut wum dai cong,juqluq lasun myit wun qo shit byvo ze rem dvo, goyuq ri showa byu myo zhang ka juqluq lasun gvut alvo dvap e mebu wut byvaq nvang,juqluq lasun gvut pung bang ri shui zup、shui on、bo lom,juqluq lasun pung eq pung byu ri angvut zhang juqluq lasun gvut bang eq juqluq lasun gvut qo mvoqbvan bang ri girum tuqbang byi su ri,dvara ma chang lui manglat yui pyit hun le.

 Nambat 80kat Ao ma dai e laqo bo gvut wu su,mira shut gvam azhe shi zhang,Mingding rung mai buinyi 10nyi atoq 15nyi ao zhvup lvung mai,ngun ri 1 mun koi ao ge chup le:

 (1) Juqluq lasun gvut myit wun qo、midu lai ruq rvong qo shit byvo, angvut zhang juqluq lasun gvut myit wun qo eq midu lai ruq rvong jvop qo wum-o dai cong byi zhang.

 (2) Juqluq lasun gvut myit wun qo、midu lai ruq rvong qo shit byvo ze sai toq、byvo toq、dvara ma aang dong rem chung dvo zhang.

 (3) Goyuq ri showa byu myo zhang ka juqluq lasun gvut myit wun qo、midu lai ruq rvong qo shit byvo alvo dvap e mebu dvik wut nvang zhang.

 (4) Juqluq lasun gvut myit wun qo、midu lai ruq rvong qo shit byvo, angvut zhang juqluq lasun gvut bang eq midu lai ruq rvong bang ri qanglu shit jvo、ngun ze byi chung、mu bo zui byi、zhimu tuq byi、zhowo tong byi gvut, girum、tuqbang、luiwo zat byi zhang.

 Nambat 81kat Midu lai ruq rvong lui,ao ma dai e laqo gvut toq wu su, mira shut gam azhe shi zhang,Mingding rung mai buinyi 10nyi atoq 15nyi ao zhvup lvung mai,ngun ri 1mun koi ao ge chup le.

 (1) Goyuq ri zhaunoq mu dvik gvut nvang,angvut zhang zhaunoq gvut zhowo ma ngun ze dvik gvat nvang、zhaunoq paqzhvi mvoq su ri ngun dvik byi nvang, mu bo dvik zui nvang gvut e.

 (2) Jvuq dvan、rvokrvak gvut e yung hai yu lui, go amyvu ri kat tot byvam angvut zhang godvu zhaunoq lumzhing bang ri nyiwo mai kat tot gvut e.

 (3) Jvuq dvan、rvokrvak gvut e yung hai yu lui, goyuq ri go amyvu hi kat zheqpyeq nvang angvut zhang godvu zhaunoq lumzhing su eq zum nvang、laha bvong nyi nvang gvut e.

 (4) Jvuq dvan、rvokrvak gvut e yung hai yu lui, goyuq nyi man qo、yung yu qo eq mu zui zhisai qo zheqpyeq byi e.

 (5) Mingdan rung mu zui su dvara ma chang lui wunmu wun zui qo lvom dvang e.

 (6) Mingdan tungzam、zhvum dvara、upkang tungzam ri dai pyoq、dai zhipoi,mingbyu asuya dvara ma chang lui gon lazhang qo lvom dvang ga dai byong jvo、mvoq gvoi jvo gvut e.

 (7) Dai cong jvo、jvuqzing dvo gvut mingbyu wui hi lvoq sum ten byi, angvut zhang mingbyu e gung shit lakmat、byudu mizving buk bve mingdan mai sai byi e lakmat eq ngunqap dingsang lvoq cheq ten e.

 (8) Goyuq ri dai cong jvo、jvuqzing dvo gvut lui, zhaunoq yung mai hang lvum nvang、ganglvum nvang gvut e .

 (9) Gvo lo soq zoshang ri dai cong jvo、jvuqzing dvo gvut lui, doq ang e zhong abyi doq gvut e.

 (10)Goidvu midu lai ruq rvong byu chung lui mingdan dvara tungzam lvoq pyoq ten e .(Tangda wu coq aq) (Pauqi Mudvom)