Maumyi gi mingdan e

土地国有

时间:2018-10-08 13:37:15

Sui eq Tang byvat ri, mingbyu wui yvumsing mying bigva gvat e tang ma, yuqkang yuqmo maumyi wuiwui za layuq lalong myang o le.Mingbyu wui gai zuitoq lo e howa mingdan ri gvang lason gvat e mai, myitjo dvo e gi yvumsing e midvu be.Haukun gi maumyi lam byu shau dut mu, maumyi gi gvo bang wui za lom e angvut, zo shang wui e gambum ri bo le, yopuq no mai za lvang maumyi       myang lom e bo le.
Apau atoq e lom e mingdan maumyi gi abyi ung zo,dvotdvo e ngvutzhang dvotdvo e mai chang lui mingdan maumyi mingdan ri dum dvau byi ra ra le, yudvau lo e maumyi mingdan mai gabang ri dum zui gai nvang ra ngvut le, danggve zanwut 60zan angvut zhang mang byuq, angvut mu gi  byu gawo gamau ma e byu gvut tot nyi lo byuq hai mu gvilvang, mingdan ri maumyi dum dvau byi byvam ra dut le.                                    (Mumvau)