Kagu ri myilang igvun ze son le

婚姻法对夫妻共同财产的认定

时间:2018-01-18 18:07:05

Akui le e yvumtu igvun zhvum dvirva mai dai zhang, myiwe yuqge myilang gvut layvum tu nyi lvum e nyi mai chom wo lvum e yvum igvun ze ri gi myilang2yuq e yvum igvun son le, danggve, yotung yogoq mai zuitoq lo e、wuiloq piga ngunze、laqkaq mu e bve gi yuqge myiwe 2yuq e yvum igvun ngun ze zhvat be, o ri o e bau angvut, myilang kayuq wo ho lo e ngunze ri la- yvum bang e ngvut le.
Xi ma dai le igvun ze gi, myilang gvut lago chom nyi dvo e yvumtu igvun ze, myilang ri angvut e agon za chom zhvoq bvong nyi e igvun ze gi  abvong, myiwe yuqge chom bvong e igvun dong ason, o ri o e igvun ze lason le age son bvong.
Ilvum gi, yvumtu gvutbvong e mai wo ho lo e ze ri sheq chom bvong e igvun ze son le, igvun achom gvut lvum xi e hi ma e ze gi o ri o e igvun ze son le.
Sumlvum gi, layvum bang e igvun ze 2yuq e lago chom migum lvum ra dut le, igvun kisu chung ra qo ri myithui manghui lvum ra ra le, layuq bau kadong chung nau zhang kadong chung age gvut.
Myilvum gi, kayuq e igvun ze ngvut e ri age gamkoq qang gu e ze ri gi myilang 2yuq e igvun gvut byvam le.
Dvirva dong mai le dai zhang gi, layvum bang igvun gi 2yuq e rara wuiwui za gam ra ngvut le, asu e, ngunze ho lo su eq myiwe zo- shang mai dvu mu ri ge gampyit lvum le.
Danggve mu, myiwe yuqge latang anyi byuq loq hai mu zhang gi, nyi dvo bang igvun gamlvum e ngvutzhang gi, nyi jo dvo su igvun lawui hi gamtoq yu e mai, ashi lo e su e ngvu ra igvun xi gu ri mui dong mai nyi dvo e bang lage gammyvo lvum le.                           (Gva lazhang su Mumvau)