Muize shuq zhang pongshingra ma iqup mirop wang le

吸毒对社会的危害性

时间:2017-05-04 16:35:05

  Yvumkau igvun ma iqup mirop wang le:Yvumkau igvun ma Muize shuq byu nyi be mai gi, yvum ngvu e adut byuq loq. Muize shuq bang gi yvumsing gung lvoqzhom byvam mu gi, yvumsing igvun ri lvoqten byvam, yvumkau igvun ri ngunze myung byuq, buinum eq nyi ganglvum lo, zhe gi yvum tum byu tum wuiyak gvam zhe le.

  Pongshingra zuitoq wum-o qo ma lvoqten lvoqpyoq byi le: Muize shuq zhang midung qo gi gungdu ma no lvoqbo byi mu, zuizo zuishuq qo zang ra le; Dum ngvut zhang gi pongshingra ngunze qo ma lvoqsum mu eq langsa byvam byi le, xi eq laha dum ngvutzhang gi muize mu zui zhang gi byu nyi mili dat lvoqten byi le, wacang byu myvu nyi zhiwo dat lvoqdviq byvam byi le.

  Muize mu zui zhang pongshingra zvimra gon lazhang qo ma lvoq rukrak byi le;Muize mu zui zhang azhung zhung e dvira mira shut qo nven toq yu le, pongshingra zvimra gonlazhang qo lvoq rukrak byi le, pongshingra dingman qo shizvang byi le.

  (Puqgva su Muiho Mugvai)