Ngunhing ri ga lui subve yapyen ri wamkau mai zolvung haq wun lvai byi le ga zhang lvom myang zhvup yu bigvo

经不起他人诱惑 帮助他人吞毒被捕

时间:2017-04-28 10:11:13

  Xi jiro, Lungchon ginwang dvira zhepgon rung bang myang zhepgon toq gvo e, wamkau mai yapyen haq wun lvai su: Myiwa mau Huqbeq(湖北) mau gvang kau ma, Pauzhe wa ga su ri Mangshi maudang rung wang lo le zezhep kumdong wang ma, maudang zhepgon bilik jebve eq lvom myang zhvup zui yu bigvo ga.

  Pauzhe wa gi, Gongdung mau ma mu lo ho zui le ga zhang, mu ge gi lago alo ho zui, age agau byuzheq zhum eq za lo na wun lui, zang wui zo ra ngun zo ri awo loq mu, yuqxiq lvugvun supgvun kau ma e yvup mui zung dvo zhang, Miran wa ga su le nvau bvun gvat lui, dai le gi: Nang laqing latang sai gu mu, agvam zui lvu? Gvam zui zhang gi nga tang chang aq ga le shui chung mu lui, Sichon mau shut modo lvang nayi 20 qing myit,lanyi mai la-myin do gu qo, ngun gi zang wuizo aq ga lasho (100)koi she byi lui, le shui lo be ga.

  Sichon mau ma shui zhe mai gi, Hodyve ma sumnyi lo shui nyi bigvo ga. Hau tang ma gi zhvoi yung dik gu Yiqcuq amyvu zomyi zo le lo mu dai le gi mu zui zhang xi ma angvut shiq,Yinnan mau pyang la ngvut le ga mu lui, modo dum shui doq zhi bigvo ga.Sumnyi summyin gvo modo zhi e suga zhang, Yinnan Sakung mau Mingmau myuq Dihong ga nyigvun zhiwo ma shui zhe lo bigvo ga. Dihong ma Hodyve ma sumnyi gvo lo shui ngon gvun gvo mai gi, Lungchon eq Mingmau lo le din gan lawan qo gvang ma Changning Hodyve ma dum shui tot nyi bigvo ga.

  Yicuq amyvu zomyi zo gi yuqge po layuq eq wang le lo mu lui le dai le gi,Pauzhe wa e nungnvik Muran wa ya-pyen Mingmau kung mai Beqjin mau zhe wo biwun lai zhang, layuq gung ri Myiwa ngun 7000 koi byi zo ra ga le pye dvu nyi be ga.Hauzhang Pauzhe wa eq Muran wa gi agang yvang gibu dik bigvo ga! Yiqcuq amyvu zomyi zo dai le gi, nungnvik hai myit zvang no a mu, banshoq lauban bve hen dvo byi be. Maudang zhi ra lakmat ri nungnvik ri wui dvo byi be. Akui gi, nungnvik ya-pyen wamdau kau mai zo lvung gvat chung mu lui, dvoq so ra son gveq koi ga le daijvo nyi be ga.Hauzhang, Pauzhe wa gi yapyen latung zo zo gvut, su yau tung eq tupdvo gu latung latung le lvangmui eq dusat zo ri myvi lvut lvung gvat su gvut myvilvung gvat nyi be ga. Muran wa gi latung myvi lvung gvat eq awo myvi qo gvat loq ga, hau mu lui shui toq lo byuq bigvo kashut shui lo ri ase loq ga.

  Pauzhe wa gi yapyen wamdau zo ma myvilvung chung mu lui, yvangbau za poizhi modo zhi chung mului, Mangshi Maudang rung qo doq lo byuq be ga. Pauzhe wa gi Maudang doqwang lo le kumdong za zhe eq zhang, Maudang rung gon bilik je bve eq zun eq woqzo ri tem yu zo dong lvom zhvup dvui yu bigvo.

  Dvira zhepgon rung bang Pauzhe wa wamdau kau mai yapyen wun lai sakse wo myi zhep yu gvo mai, zhvup yu lakmat byi qo gvat bigvo ga.

  Dvira zhepgon zau dai le gi: Mingzo danzo banshoq bang dvirva ma awang dong mai, ngunhing kishau hozo hoshuq lvum, ngun hing ho ri dvira ma wang dong hozo hoshuq ra le. Angvut zhang Pauzhe wa su gvut, bui ri amyang wu, nyinyi buibui shamdvoq qun kau ma woqqun kau ma lvung dvo dusat zo bve ja nyi cha ra be! (Gvasu:MuihoLaqpau)