Yvum igvun wui mizho sudang jo shut be

听了别人的谎言后悔莫及

时间:2017-03-24 10:40:44

  Xijiro, Lungchon ginwang dvira zhepgon rung bang myang zhep toq gvo yapyen wun lai amu mira lakat.

  Lungchon ginwang Mungsa kung Pyinshan wa ma Yoyin po zo layuq, yvum igvun lvum wui mu, subve yapyen e biwun lai byi ra ga.Yoyin po zo hau gi, yvangmyi zo zum wo dvo mizho, ngun ze gi a wo, yo tung gi dum shau, bum ma caugo za ho zo wu ri gi, igvun zhe lanyi eq lanyi tang jo lo nyi lui, kayung ayut lamu, subve su wo dut shoq ga, shinggan ma mu e toq sai le ga zhang, mu ge zui ra lauban gi a myang ho, dum tunghui le gi, Myenmau ma yapyen lau banban su eq za tunghui be ga.Yapyen lauban puga po, Yoyin po zo ri daijvo gi, nang nga dang za lago jo aq, ngunhing za ga gi: zo aban muidam lam, shuq aban labyvi tum, wo dut nyi bira ga zhi ngon lvom to jvo nyi mu , yvang pyenqi mo , Loi zhe mai Yinjang mau zhe shoq, moqtoq mai bu to lvai byi aq ga dai ra. Yinjang to zhe zhang Myiwa ngun iqing koi (2000)byi ra ga zhang, Yoyin po zo gi , gibu dik mai dai gi, kinyi zhvau girai gisang le girum nyi be ngvut ra ga.Yapyen lauban po gi yvang dui nvang zoshang ri gi hi ma qo zho wu nvang gvut, Yo yin po zo ri gi ya pyenqi mo wun nvang gvut mu lui, Loizhe mai nvang toq gvat be ga.

  Yoyin po zo gi yvum ma lvum wui mizho dang dai zhvinvan ri a wo biwaq mu lui, gogo za gvut pyenqi mo wun lui, lauban e dui nvang zoshang tang ma Moqtoq zhimu chang so mvau dvo be ga.So dvo sodvo zhang, qo zho wu byi su ki he so zhe be ri a se loq, Yoyin po zo gi kinvam ri yapyen awun lai wu zhang gi, yvang Yoyin bu-tung ma lvung dvo pyenqi mo ri wun dvo abun byuq loq ga .

  Yoyin po zo gi yvangmoq yvummau Mungsa kung Pyinshan wa wang lo le qo gvang zam so zhe be ga. Akun zhang sheq zam bvun wang ma mauyam zung bilik byvada je bve qo lvom lvom dvo lang bigvo ga.Qo zho wu su gi yapyen awun dvo mizho nyangnyang so lai lo byuq be ga. Yoyin po zo gi qozho wu su lvang wo lai gi ngo chang lai lo zhang bilik byvada je bve eq zun eq woq ri tem zhup zo ja lvom zui yu byvam bigvo ga. Yoyin po zo gi bilik je bve loq ma ban zhe zhang sheq yvang gungdu ma wun dvo pyenqi mo ri wo ngvam gvat be. Haukun gi bilik je bve yvang e qi ma lenze zhang mo hut dvo byi bigvo, loq ma gi shamdvoq loq ting hut gvut mu lui myi zhep nyi bigvo ga.

  Bilik byvada je bve gi Yoyin po zo gungdu ma wun dvo e ma pyenqi mo wo myang sopyu gvo e mizho, sakse bo lui eq, yapyen wun lai mira dong mai tong mo qo ra son bigvo.

  Dvira zhepgon zau dai le gi: invung mingzo danzo banshoq bang, yvum igvun kimyvo wui gvilvang dvira ma age gvut ga yapyen puga gi bishau gvut zo shang ga. Angvut zhang Yoyin po zo ja, shamdvoq kum mo kau ma bui ri re amyang wu tong mo kau ma byuze nyi ra be. (Gvasu Muiho Laqpau)