Ngun zo ri za ga lui tong mo jo byvam be

为了贪图走上了犯罪道路(梅旎)

时间:2017-03-02 10:46:36

  Xijiro, Lungchon gingwang dvira zhepgon rung bang myang zhep toq gvo, yapyen ung mira lakat.

  Yapyen bikat to ung su gi, Lungchon gingwang Chinzi zhen Saqding Gvong dum wa ma Zuntung wa ga su eq Doqshi chui mo myvi ngvut ri ga.

  Lai lo be hi gu ma, Doqshi chuimo myvi gi, yvum igvun agang yvang ngon gu sheq, yapyen zang bu zo dap mizho, igvun lanyi eq lanyi tangjo lo nyi be ga. Pyen yin ri lanyi eq lanyi zhe naq duq lo be ga.Haumu lui, Doqshi chuimo myvi gi, yapyen e wun ung ra wo ngvam toq be ga.

  Lanyi ma ri gi, Doqshi chuimo myvi gi, gala gai (洋人街) ma, pyenpyu myiwa ngun nyvitsho (700) koi le Zaiwa pimyvi zo zhvang e wui lo mu, Lungchon chin kung Saqding wa yam ma, Zuntung wa yapyen ri ashuq su ri, e kat de byi nvang ra ga.Zuntung wa myit e gi, ngo yapyen ri ashuq gu gi, hai a ra kai, arvat Doqshi chuimo myvi ri ngo ri agang yvang girum wu be.Ngo shinggan ma toq lam lo kun ri, yvum ma nganu ngawa ri lago gon dvo lang byi mizho! ngo ri yvang ri jvezhvu a wo dvau byi, xidam gi, arvat chuimo myvi yvang e pyenpyu, yaqi bve ri e byam bide byi aq ga lui, Zuntung wa myit e gi, xi su za byam de byi ri gi hai mira abo kai ngvu myit yu shut byvam be ga. Zuntung wa gi, Doqshi chuimo myvi pyenpyu e bide byi mizho, bilik byada bve eq lvom zhvup dvui yu byvam bigvo ga !

  Zuntung wa eq Doqshi chuimo myvi ri gi, dvira zhepgon rung mai, yapyen ungzo mira mo byi lui, tong mo qo bigvo ga. Dvira zhepgon zau dai le gi:yvum ma kamyvo wui gvilvang, yapyen wuiloq kigvut gvo, yapyen wuiloq gvut su gi, lanyi tong a wang zhang, lanyi gi tong dat wang lo le ga.Dum ngvutzhang, yapyen wuiloq gvut su gi, yvumsing ri dat zo dap yu le. Yapyen xi zo dap be mai gi, agang yvang don wui be ga. Minggvan toq ma pyenpyu yin wo don byu gi zhaq shau ra, wo don le ga bang ri ikui nyvakui za dvau dut byuq la. Haumu lui, invung Zaizo banshoq bang o ri yapyen xigi bishau zang bitung nam shang koi o!Yapyen xigi, myi eq lang gang, mo eq zo gang nvang su chi la ngvut ro! (Gvasu: Muiho Laqpau)