Ngunpai bat mizho byugvang jo

赌博成瘾丢性命

时间:2017-01-13 09:31:31

  Xi jiro,Lungchon ginwang Huqgoq mauwa Sha-mulung Cun e tai po wa ma, Maqjang mai ngunpai bat mului,Wa suwun layuq gvang jo byuq byvam be ga.

  Wa suwun nvik ga su:Zhangmo wa eq Maran wa gi agang yvang zum ngon dik gu lazum byinchang nvik ngvut agvo ga. Zhangmo wa gi wa upzau, Muran wa gi mudve wa up zau ga.E tai po wa ma suwun nvik nyi kang mo lazo lashuq gvut, wuizui agum lanyi gu, xidam gi ngunpai bat mizho byoq lvum lo gvo ga.

  Sanghi le Majang chom bat bang gi Maran wa、 Lasampo、 Zhangmo wa、 Zaiwa po myvi zo yvangmoq 4yuq ga. Lada ung zhang ngokoi (5.00)gvut bat nyi gvo ga, hauzhang sheq: Suwun Zhangmo wa gi mai den lasho koi (100.00)wui nyi be ga. Akun zhang, sumdam bat ong be ga, hau tang ma Maran wa ngun bat sum lui Zhangmo wa ri ngun dum dvau zhvi be ga, akun zhang, Zhangmo wa dai e gi: nang ri ngun azhvi byi loq, nang ra dvo e lasho koi ri kinan zhang byi loq ga zhang, Maran wa gi put dangdvoq lo mu siboi ma loqmo zing eq waq bat jo gvat be ga. Hau mai gi byoq lvum dang lo bigvo ga, layuq ri nungzut myit abo loq no tung su tung lui ,tem dap lvum nyi bigvo ga, Zhangmo wa gi nam ma e zhoq dvo dvangkuq ret yu lui, Maran wa ri bat dvang gvat be ga, akun zhang, Maran wa gi lvom tangbyvam izhvang cewam ma lvang dvo e sham ret yu mu lui, za jvuq mvau le ngvu ga, akun zhang, Zhangmo wa madvan suga ma, Maran wa lawaq dvo sham ret lu yu mu, Maran wa ngilang ma wut zan dvang gvat be ga. Maran wa gi ngilang mai sui ne byvaq byvaq yui jo lo mului, Yvangzo Shang Shiqlit ri zhvinvan bat byi be ga, dai jvo le gi ngo ri Zhangmo wa eq zang zan be chirung laqing rau lo byam to yu aq ga daijvo zhang, Shang Shiqlit gi Unglen bva ma pyizum wui eq ipe lashuq dvo su, yvangwa tang ri zang zan dvo be ga qanglu wo jo mului, Moqtoq zhi chung mu yvum shut hanhan din lo be ga.Abun suga yvum din zhe mului, yvangmoq yvum ma cewam ma zhvap dvo sham bva mo ret lo yu mu, yvangwa tang ri zan su Zhangmo wa u-kop ma wum bo lo waq zan qo gvat be ga, Zhangmo wa gi sui dvangdvang lui kohot dong ma shi leng lo byuq be ga.

  Hau mului bilik byvada bve gi Shang Shiqlit ri byu sat mira dong mai tong long mu ra qo bigvo.

  Mingzo danzo banshoq bang o ri ngunpai bat kibat nau gvo, ngunpai bat zhang asho awui wo zui dvo igvun isang ri mvuq mvuq dat dut le, dum ngvutzhang myilang ri dat gang lvum lo byuq le.(Gvasu Muiho Laqpau)