Woqgan zhimu a dvomyvi

传承传统织锦技艺

时间:2016-12-23 10:36:01

Yinjang Zhanxi Zaizo tungking

Mangshi kung ma e Zaizo inu myvi bve aqing advon tong mu, yvumsing amyvu tungking woqgan zhimu abyuq lo ra  midvu, ada da chom woq mvoq shit lvum gvun agvo.                    (Gvasu Muiho Mugvai datbung xi 2qap demsu Mang shang Bumding)