Wa mai dvot dvo dvira ri age shut lvum

毛家寨的村规民约

时间:2016-12-23 10:30:57

  Byu nyi lazai le ze ri gi loq he mau ma he, qi dvu mau ma qi dvu ga, labau mvomyi zhoq jo lo nyi ra. Nganvung wa ma tum ma laha chom nyi lvum chomzui chomzo le gi myithui manghui lvum lui, byinpye lvohut hui lui, muzui zhisai zo nyi agvo.

  Cung toq maubo lo zhang, Lungchon gingwang Qinpyin mauwa Mauja gvaise yi tang pyitzi sunja Muiho dum, xi quq wa bang gi o ri o wa qo sai nyi agvo.

  Mauja wa ma wagon suwun nvikbo su nvik gi, Muiho wa eq Zhangmo wa ga su ngvut ra.Wagon suwun Muiho wa gi,yvang yvum ma mu lvang lago ka kun awo zui la shoq, wa ma mu za sai shigut nyi ra. Wa ma kayuq chuimo chuizo wui dvo sho dvo ri ga zhang, yvang bui nyi gi jojo e girum nyi ra. Haumu lui wa ma chuimo chuizo bve ngvut gvilvang, yvang le zhaq zhvitdap nyi agvo.

  Muiho wa eq Zhangmo wa gi wa ma nyidvo mingzo danzo banshoq bang ri, zuppong shui pong mu lui, wa ma dvira shui dvot qo nyi agvo, wakau dvira ma dvot dvo dvira hau gi o ri age sai shut, o shut zhang o ri wa kau awang dong mai mira qo byi ra ga.Wazo tumzo ri zuppong pong jvo nyi agvo. Haumu lui, Mauja wa ma gi kauzo kaushuq, mvauzo mvaushuq, yaqi ya rveq bve ri alvum wo nyi gvo ga. Layuq yapyen shuq ga wo jo zhang, lawa bang eq byvada bilik dap shut chom dvui de nyi agvo ga. Wa ma nyi dvo ramma wui ngvut gvolvang, wa ma paumang wa wun suwun bve le wu yu mu, mo tai zo ze, wa tai myik yuq lui, mo zhi te lago jo mu lui, mu lago zuizo nyi agvo .

  Muiho wa eq Zhangmo wa shui-on dvo kau ma, wakau ma wang lo qo gi sansan sengseng zhvoizhvoi yungyung, shui sai dvo nyi ra. Pungchui zan yam dum zhe lo zhang, lawa bang layvum layvum mai, byinpye lvohut hui lvum lui, lawa bang wui wo langtang gi shoi- shoi ga la nyi layvum mai banshoq shoq shui zan nyi ra.

  Muiho wa eq Zhangmo wa gi, Mauja wa ma mingbyu wui ri kasu gvut shui zui zo zhang sheq, igvun isang wo lo ra ga, logidat paqzhvi laigva chung e lo mu lui, dusat du myen, no woq waq shui zvo e lo ra.

  Mingzo danzo banshoq bang, Mauja wa ri wu yu mu chom zui zo e lo shang.

  (Gvasu MuihoLaqpau)

Wa qo sai nyi agvo

Nolui zvo

Nozhung zvo