Yapyen zhe bvo gu e shuq nau mu ga mingdan ma nyva-noq wui shuq e

降低吸毒成本 境外购毒品被抓

时间:2016-12-08 17:00:28

  Xijiro, Lungchon ginwang dvira zhepgon rung bang myang zhep toq gvo e, yapyen wun lai mira lakat, dvira shut su nvik gi Lapai wa eq Banbo wa ga su.Yapyen yin noq mo zang shuq dap mu lui, lazvui bvo za yapyen chom wui shuq nau lvum mu, Lapai wa eq Banbo wa chom pyelvum gvo e gi, invung mingdan ma yapyen zhepgon agang tan le, ga mingdan ma sheq bvobvo byvebyve za e wui shuq wu goq ga chom pyelvum mu lui, dai ri larom som sai ri larom qom pye rot lvum gvut mu, moqtoq chom doq zhi chung mu Myenming zhe bigvo ga.Dum dvau lo le qo ma byvada bilik jebve eq lvom zang zhvup yu bigvo, yvangnvik so e lo amu sakse ban yu mizho, dvira zhepgon rung mai Lapai wa eq Banbo wa ri gi zhvuplvung lakmat dvot qo gvat bigvo ga.

  Lapai wa eq Banbo wa gi lai lo be hikun mu agang yvang dat zuizo zui shuq gu e dviqzo amyvu zoram zo nvik ngvut ra, pyizum wui age gu zang zum shut lui, yapyen zang bizo dap gvo ga, hau mu lui hipyang asho awui wo zui shigut dvo igvun isang banzo tum byvanm bigvo, myiwe zoshang ri banbyo myin lo byuq bigvo ga.Yvangnvik ya- pyen laha chom shuq lvum kun chom pyelvum gvo e gi, akui invung, Myiwa mingdan ma yapyen zhep dvira agang yvang tan lui, yapyen ri agang yvang dum pau wo chom wui zo lvum ra adut loq ga chom pye lvum lui, Lapai wa eq Banbo wa gi Myenming ma sheq yapyen bvobvo byvebyve za e wui lo mu yvum ma lalo bvok gvun goq ga dai lvum gvimu, Myenming shut yapyen wui zo dvoq so bigvo ga.

  Lapai wa eq Banbo wa gi moqtoq zhi chung lui Myenming ma 2000koi e yapyen chom wui lvum bigvo ga, wo wui chung lvum gvo e mai, yvummau shut dum chom dvau lo bigvo, maujvo wo haq lai wang eq chom dai lvum mvau le gi, Aga kinyi zhvau piwang bo dik be, Myiwa maujvo zung bilik je bve le lvang wo haq pang lai lo be ga, muku kun ngvui zo lvang gvat shoq chom dai so mvau lo bigvo ga.

  Mangshi Zhefang bilik je bve qo ma muzui nyi dvo le ma lvop za zang din wang lo byi bigvo, Lapai wa eq Banbo wa kayung ayut loq mu gung ma wun dvo e pyen qi mo qo yam ma mvan bvung shut dulvoi toq gvat be ga, bilik je bve myang gvat gvo gi Lapai wa eq Banbo wa azing du gvat e myang mu e chom wu gvizhang, pyennoq qi mo dut dvo lui, zhang jvaq zui yu bigvo ga.

  Bilik je bve ladam dvaq byu eq yapyen eq wo zui yu mizho sakse wo yu bigvo.Hau mu lui, Lapai wa eq Banbo wa yvangnvik so shut e lo qo banshoq bilik je bve ri daijvo bigvo ga.

  Dvira zhepgon rung ma zau dai le gi, yapyen shuq su gi yvumsing gung yvumsing sat shi yu langvut le, dum ngvutzhang yapyen xi zang shuq dap be mai yvum igvun isang ri dat byoqmyva byuq le.Pongshingra zvimra gon lazhang qo ma zhaqyvang shizvang bo le, hau- mu lui, nganvung mingzo danzo banshoq bang yapyen xi ri gi o ri bvishau zang shang! (Gvasu Muiho Laqpau)