Sakung gungan jaujin mai daibvun dvo gvo e zanyam modo kang ri son ra qo

德宏公安交警发布夏行车安全提示

时间:2016-07-22 09:33:14

  Zanyam buinye mauwo yam ma, modo kang ri dat moi lui le, modo adong dong byoq、lvengqi buq hai mu e goidvu yvang myo lvuq le. Xinung ma, zanyam ri maukung kokkak lawan、mau myo dut lui, ka e ka lo modo kang wun ri zhaq zang shizvang ra. Haului, Mau gunganjuq Jaujin zhidui mai modo kang byu eq modo bichang zung wun ri hai ara ra dong lago gvutzhe ra qo daibvun dvo agvo.

  1.Mauwo angvutzhang modo qo zhvut mu zhang, modo yvo mai gvon zai ra dut le, amu eq tunghui hai mu zhang modo qinggvat、modo gvon zai gvat gvut ra le, likdik ma modo kinang shap、loqbvai loqyo langlvik age gvut.

  2.Nyeyam ri modo bui ma zhveqzhveq lvap tang ma, modo kau ma nyesoq myvang lawan dik le, modo kau ma zoshang ri zhe age lvung dvo, inu iwa laqma amu bo lui modo mai jo ra dut zhang, aqing myang amyang ngvut gvilvang, zoshang ri modo mai laha shui jo ra dut le.

  3.Gausuq modo qo ma modo kang e kun, modo lacham eq lacham jiro jvan lvum ra le, modo kang e kun loq zhvinvan pong jo、qanglu(xinxi)faq age gvut, modo kau ma bizhi dvo bang eq bviming ming mu unuq ximyit he myit age gvut.

  4.Zelang modo mo kang byu kejo jo zhang ma kang ri, zhe zai dong gvon mu, hai ara e za kejo zhang gvon lai ra dut le.

  5.Bummau ma mauwo zhang myibyoq、dungbyung amu toq lui le, bum qo ma modo gvon wun e kun, je qangshit mu, myibyoq、qozhvut、dungbyung ri yanglvai ra le; Dikmu kadong adat gvut zhang gi,modo gvon zai gvat lui, modo qo hai ara ra e hi wu ge lui gvon lai ra dut le.

  6.Zanyam myin ri modo kang byu myo le, modo kang ri myoq alvum myang qang, modo yvo mai gvon ra le, imyit xi myit he myit age gvut, modo myibo lago chung ra le, hishut modo eq tunghui zhang likdik ma we zhvang myibo tai lviktun ra dut le.

  7.Nye yam mausoq myvang yam ri, modo zhakze byoq lui, modo amu toq e ramram myo le, modo lvengqi buq hai mu e zhe yvang myo le.Modo gvon ra hi ma jiyuq cu、izhvam gvui、modo lvengqi bve hai ara ra e zhep wu ra dut le,modo lvengqi zhvutzhvut、abung adau、adau azhvop dut e myang zhang lawan wan yvang tai byvam mu gvon ra dut le.

  8.Mauwo gu ma modo gvon zhang,yvo yvo za eq nang gvon ra le; Qogoi ma gvon e kun yvo mai gvon lui, ge jvo langlving gvon ra le.

  9.Nyeyam mausoq myvang zhang, byu gungdu dat moi lui le, hi mai unuq lvoq jeng ze、lvoqcham ze hen wun mu, modo gvon e kun imyit unuq sansan jengjeng gvut ra le, nvikyo e modo akang, moi e modo akang gvut ra le. (Puqsu Mulat)