Zhunggo Gungchandang misat dvira

中国共产党党章

时间:2016-06-03 08:39:35

 Nambat 3tung Dang e Zhvung wapdoq pung

 Nambat 18kat Dang e mingdan gom gungtai zuppong mo gi 5zan ma lada pong le, Zhvung suwum wapdoq mai shui zing le. Zhvung suwun wapdoq mai ra e su ngam zhang, angvut zhang 1/3 atoq e ming zvang ma pung mai daitoq zhang, mingdan gom gungtai zuppong hi ma ri ge pong le; Lvum zhvan e mu za abo zhang, tang qo age zut.

 Mingdan gom gungtai zuppong gungtai e byudu qintoq nyan gi, zhvung suwun wapdoq mai doqdan le.

 Nambat 19kat Dang e mingdan gom ma e gungtai zuppong ma e wunmu ako gi:

 (1) Zhvung suwun wapdoq eq shitjvo e jo eq zhep wu;

 (2) Zhvung tung dvira zhepgon suwun wapdoq mai shitjvo e jo eq zhep wu;

 (3) Dang e aqak mumo pyelvum eq doqdan;

 (4) Dang e misat dvira sai lazhang;

 (5) Zhvung suwun wapdoq qin toq;

 (6) Zhvung tung dvira zhepgon suwun wapdoq qintoq.

 Nambat 20kat Dang e mingdan gom gungtai zuppong e wunmu ako gi: Aqak mumo pyelvum eq doqdan; Zhvung suwun wapdoq, zhvung tung dvira zhepgon suwun wapdoq ma byu lawam sairva eq qinlvuq. Zhvung wapdoq suwun eq zhvung wapdoq tang wang suwun e byudu sairva eq qinlvuq ri, Dang e mingdan gom gungtai zuppong mai qintoq e zhvungwap suwun eq zhvungwap tangwang suwun o ri o e banshoq ma e 1/5 age myo lvai.

 Nambat 21kat Dang e zhvung suwun wapdoq lacik ma wo wun qing 5zan ngvut le. Mingdan gom gungtai zuppong hi pong angvut zhang tang qo zut angvut zhang, wowun qing ri lai ra ngvut le. Zhvung wapdoq suwun eq tang wang suwun gi Dang pung wang e zanwut 5zan lai ra ngvut le. Zhvung suwun wapdoq e tang wang suwun e byudu gi, mingdan gom gungtai zuppong mo mai misat le. Zhvung suwun wapdoq suwun jo su bo zhang, zhvung suwun wapdoq tang wang suwun qintoq lakmat myoshau mai azo ngam gvat lvuq lo ra ngvut le.

 Zhvung suwun wapdoq ma zuppong gi zhvung wapdoq upkang dvira rung mai shui pung, lazan shaudik lada pong ra dut le. Zhvung wapdoq upkang dvira wapboq zhvung suwun wapdoq banshoq zuppong ma muzo shitjvo, zhepgon e kam ra dut le.

 Mingdan gom gungtai zuppong mo byindvum dvo u ma, zhvung suwun wapdoq mai mingdan gom gungtai zuppong mo ma byindvum dang ma chang lui, Dang e muzo banshoq shuion, yilam qo ma gi Zhunggo Gungchandang Dang e milai gvut.

 Nambat 22kat Dang e zhvung wapdoq upkang dvira wap zhvung suwun wapdoq ningbo gi, zhvung suwun wapdoq banshoq bang zuppong mai qintoq le. Zhvung suwun wapdoq ningbo gi zhvung upkang dvira wap anum muwun suwun wapdoq suwun kau mai lvoq toq le.

 Zhvung wapdoq upkang dvira wap eq anum muwun wapdoq gi zhvung suwun wapdoq banshoq bang zuppong byindvum dvo u ma, zhvung suwun wapdoq e mu mo ako zui ra ngvut le.

 Zhvung ningbo wapdoq gi zhvung upkang dvira wapdoq eq yvang e anum mu wun suwun wapdoq e muzum mingwap ngvut le; Akau ma byu gi zhvung upkang dvira wap anum muwun wapdoq mai daitoq lui, zhvung suwun wapdoq banshoq bang zuppong mai lvoq lvai ra ngvut le.

 Zhvung suwun wapdoq ningbo gi zhvung upkang dvira wap zuppong eq zhvung upkang dvira anum muwun suwun wapdoq zuppong wutzving ra uwun lui, zhvung ningbo wap ma muzo zhvung zui ra ngvut le.

 Dang e jemu suwun wapdoq pung dut e byu gi zhvung suwun wapdoq mai doqdan e ngvut le.

 Cik kangmo ma zhvung suwun wapdoq mai lvoqtoq e zhvung wapdoq shuion rungwap e zhvung wapdoq shuion byu, tang cik mingdan gom gungtai zuppong mo pong dvo u ma, dingyang yvang Dang e anum muzui qo zhvung zui, tang cik zhvung suwun wapdoq mai zhvung wap shuion rung wap eq zhvung wap shuion byu lvoq toq shoq.

 Nambat 23kat Zhunggo mingbyu Gaifang jin pung e Dang pung zhvung suwun wapdoq mai shitjvo e mai muzui. Zhvung wap je mu suwun wapdoq e upkang dvira muzui rungwap gi, Zhunggo mingbyu Gaifang jin qom gom ma upkang dvira wap ngvut le, qom gom ma upkang dvira muzui qo uwun lui gon lazhang ra ngvut le. Jepung ma Dang e punglai gi, zhvung je mu suwun wapdoq mai misat le.

 Nambat 4tung Dang e zhiwo pung

 Nambat 24kat Dang e ming, yvumsing upkang ming, zhvung up myuq e gungtai zuppong mo, ming zhiwo cuq e myuq eq yvumsing mau e gungtai zuppong mo, ginwang(qi), yvumsing upkang ginwang, zhiwo mau a cuq e myuq eq myuqwa zhiwo e gungtai zuppong mo, 5zan ma lada pong ra ngvut le.

 Dang e mau zhiwo zvang kangmo ma gungtai zuppong gi yvumsing zvang Dang e suwun wapdoq mai zhi zving le. Diqa e duttoq dvo e ma, atoq zvang gungtai zuppong mai dong zhang, hipong angvut zhang tang qo zut ge gvut le.

 Dang e zhiwo zvang kangmo e gungtai zuppong yvumsing zvang Dang e suwun wapdoq mai doqdan lui, atoq zvang Dang e suwun wapdoq ma shitjvo lui dong ra dut le.

 Nambat 25kat Dang e zhiwo zvang kangmo gungtai zuppong mo e wowun ako gi:

 (1) Yvumsing zvang suwun wapdoq e shitjvo ri jo eq zhep wu;

 (2) Yvumsing zvang tung dvira zhepcha suwun wapdoq e shitjvo ri jo eq zhep wu;

 (3) Yvumsing zhiwo mili kau ma aqak mangkoq ri pyelvum mu byindvum.

 (4)Ganzvang lazhung za Dang e suwun wapdoq qintoq, ganzvang lazhung za Dang e tung dvira zhepcha suwun wapdoq qintoq.

 Nambat 26kat Dang e ming, yvumsing upkang ming, zhvunggon myuq eq qi cuq e myuq eq yvumsing upkang mau ma e suwun wapdoq, lacik wo wun qing gi 5zan. Suwun wapdoq xibve ma e suwun eq tang wang suwun gi Dangpung wang zanwut 5zan atoq bo ra dut le.

 Dang e ginwang (qi), yvumsing upkang ginwang, qi acuq e myuq eq myuq up qi e suwun wapdoq lacik ma wowun qing 5zan. Suwun wapdoq ma suwun eq tang lvom zaugun suwun bve Dangpung wang zanwut 3zan atoq gu bo ra dut le.

 Dang e zhiwo zvang kangmo gungtai zuppong ri hi pong angvut zhang tang qo zut lui pong zhang, qintoq e suwun wapdoq wowun qing ri chang liklai ra ngvut le.

 Dang e zhiwo zvang kangmo suwun banshoq bang zuppong byudu, atoq zvang suwun wap mai doqdan le. Dang e zvang kangmo suwun wapdoq suwun jo zhang, tang wang suwun qintoq lakmat myoshau mai azo ngam gvut lvoqhang ra ngvut le.

 Dang e mau zhiwo zvang kangmo suwun wapdoq banshoq zuppong, lazan shaudik 2dam pong ra dut le.

 Dang e mau zhiwo zvang kangmo suwun wapdoq gungtai zuppong no dvo qing ma atoq zvang Dang pung e dvunshit eq yvumsing zvang Dang gungtai zuppong e byindvum chang lui, yvumsing zhiwo ma e mu shuizui, aqing dvot dvo lui atoq zvang Dang e suwun wapdoq ma muzo shit jvo ra dut le.

 Nambat 27kat Dang e zhiwo zvang kangmo suwun wapdoq banshoq bang zuppong mai, anum muwun wapdoq eq ningbo, ningbo mudve qintoq zhang, atoq zvang Dang e suwun wapdoq ma shitjvo lui dong ra dut le. Dang e zhiwo zvang kangmo suwun wapdoq e anum muwun suwun wapdoq bang, suwun wapdoq banshoq bang zuppong no dvo qing ma, suwun wapdoq e wowun ako chung ra dut le; Tang cik gungtai zuppong pong e u ri, dingyang yishi muzo zhvung zui ra ngvut le, anum muwun wapdoq sik lvoqtoq shoq.

 Dang e zhiwo zvang kangmo suwun wapdoq aqing dvot lui suwun wapdoq banshoq bang zuppong ma muzo shitjvo, zhep e jo wu ra dut le.

 Nambat 28kat Dang e zhiwo suwun wapdoq eq zhiwo suwun wapdoq jvo mu e pung gi, Dang e ming, yvumsing ming suwun wapdoq mai kamyvo ginwang, yvumsing up ginwang, myuq bve mili kau ma pyaitoq e gungtai rungwap ngvut le. Yvang gi yvumsing up ming suwun wapdoq eq shuion e ngvut le. (Puqsu Zhisham Mazhi)