Zhunggo Gungchandang misat dvira

中国共产党党章

时间:2016-05-26 09:53:36

 Nambat 1kat Asak 18zan bying e Zhunggo zhakmu byu、 yozui byu、je byu、 paqzhvi byu eq gadvu pongshingra zvang ma e uhi she byu bve, Dang e dvira zhvung eq Dang e misat dvira ri yin, Dang e pung lalvum ma wang lui hau kau ma amu jvetjvet zui, Dang e byin dvum dang ma chang, aqing dvot dvo ma dang pau gvam toq su, Zhunggo Gungchandang dangpung wang ra akang ge dung le.

 Nambat 2kat Zhunggo Gungchandang Dangyen gi imyit banshoq mingbyu ri ajvu yu ra dut le, yvumsing gung ma haizhung toq byvam gvilvang age yon age he, sutpong tung misa wo dut ra midvu labyvat shigut ra dut le.

 Zhunggo Gungchan dang dangyen gi kanvam ri muzui mingbyu kau ma miyu byu layuq ngvut le. Zhvum dvira eq tungzam ma misat dvo gu ma e yvumsing e ajvu eq muzui aya ko mai lai e mai, Gungchan dangdangyen ngvut mingvut yvumsing maiwang a ge zat, diqa ako a ge chung.

 Nambat 3kat Dangyen a-o ma wun wo bve zui lo ra dut le:

 (1) Makesi Lelin tung misa, Mau Zedvung imyit, Den Xaupyin mingman eq “Milai 3lvum” aqak imyit eq logidat paqzhvi ringzhat myit lago mvoq yu, Dang e qokat、 hihu lazhin、 tungzam eq byindvum dang mvoqyu, Dang e midung paqzhvi mvoqyu, logidat paqzhvi、 laili、zhvum dvira eq loqsang paqzhvi bve mvoqyu, mingbyu ri ajvu yu ra mirai wum gvat lvoq myvang lo ra dut le.

 (2) Dang e midung qokat eq qo kangmo hihu lazhin、 tungzam chang rot lo, kuqlai ponglam eq pongshingra tung misa byvatqit zham zuisai qo ma uhi she, mingbyu ri shui mu sutgan ringzhat eq pong shingra dvoq lo ra midvu shigut shizhaq, zui toq、 muzui、 mvoqyu eq pongshigra byu ze qo bve ma uhi she e ajvu lvoq toq ra dut le.

 (3) Dang eq mingbyu e ajvu ara gi hai toq lvang myvang le ga e ri chang, yvumsing e ajvu ara gi Dang eq mingbyu ajvu ara ma chang, wui yak zhang ma hi bo, ngon zhang ma tangjo, yvumsing midvu shau myit shiwa mu myo zui, wum-o myo toq gvut ra le.

 (4) Dang e tung dvira ri yvumsing imyit mai chang, mingdan e zhvum dvira dvira misat chang qo uhi she, Dang eq mingdan e zvikzau ze ri lago yvang zau dvo, Dang eq mingbyu e hapzui ze tantan zui ge, Dang e doqdan qo zui lo, pung mai pyai e ri jo, Dang e wunwo jvetjvet zui bvan ra ngvut le.

 (5) Dang e myithui eq myitpom ri migum, Dang ri myitding dingman, dai e zui e lazhung za gvut, ashop e pung eq pung zo bve mumu qo ri lvikpuq jvop, pilvik pilvo gvut e qo eq loklek e bve ri lvikpuq ra dut le.

 (6) Dvanlvum eq yvumsing gung dvan qo lago gvut, muzo ma ra e, shut e ri wam dai toq, age myitbup myitten eq dvokyvang tuqting lvum ra dut le.

 (7) Mingbyu eq zhvepzhvep coq lvum, mingbyu ri Dang son dvo qo kojvo, mu toq zhang mingbyu eq pye lvum, mingbyu wui dai toq e dung e qo dang ri hanhan daijvo, mingbyu e dveng e ajvu ara ri migum byi ra dut le.

 (8) Pongshingra tung misa laijvang sik ma gap chang nang, pong shingra tung misa arong hoqjvum myit zuizham qo ma uhi she, sutpom tung misa siri lung lvuq, mingdan eq mingbyu e ajvu ara binghung ra midvu, kasu e wuiyak eq juqjvum bo e kun ri wam toq yap, wam tuq ting lvum, shi ra lvang ajuq shoq.

 Nambat 4 kat Dangyen a-o ma ako akang wo le.

 (1) Dang e sengang e zuppong bilom, Dang e sengang e rung lai- gva ngvap, Dang e mvoqshit eq mvoqbvan bilom.

 (2) Dang e zuppong eq Dang e qanglu laigva long eq kumzup laigva ma, Dang e tungzam eq sengang e mu biming lvum.

 (3) Dang e muzui qo ma myit dvo qo eq lunglvuq qo dai toq.

 (4) Dang e zuppong ma sakse eq Dang e ka pung eq o yuq Dang yen ri ge dvan le, Dang ri wo wun e dong mai dang kapung eq o yuq Dangyen dvira shut e ri daitoq byi, dvira shut e Dangyen ri chup ra ge dai, aya eq atuk e ganbu ri qo byvam angvut zhang tai byvam ra ge dai le.

 (5) Byin gvang pik ako, qintoq ako chung, bizang qin ako wo le.

 (6) Dang e pung ma Dangyen e Dang e tung dvira mai chup a ngvut zhang lvoqging ra pyelvum doqdan e kun, yvumsing dvudai ra ako wo le, gobang Dangyen ri yvang ri sakse ge yutoq byi, bi dai byi ge gvut le.

 (7) Dang e byindvum dang eq tungzam dai e aqum lvum mu zhang, chang gvut nyi e azo ma, myitdvo ra ngvu ge daisai le, haumai lai lui, yvumsing myit dvo e qo Dang e atoq zvang pung ma zhvung wapdoq zhe shoq lvang ge shitjvo le.

 (8) Dang e atoq zvang pung zhvung wapdoq zhe shoq shitjvo, a nyen lui dum jvo eq gau ri, sengang e pung ri uwun lui dvudai byi gveq ngvu lvang ge dai le.

 Dang e kazvang pung eq zhvung wapdoq mai ri atoq ma dai dvo e dangyen e ako akang ri yu byvam byi ra ako awo.

 Nambat 5 kat Dangyen zhat lvuq ra ngvutzhang, Dang e zhibu mai lai ra dut le, layuq yuq gvut shuihang yu e changgan chang ra dut le.

 Dangpung wang akang dung e byu, yvumsing dangpung gvam wang laigva gva ra le, Dangyen jing 2yuq coq jvo byu bo ra dut le, zhibu zuppong mo mai wo lai eq atoq zvang dangpung mai dong lui, hihen qing ma zhep e wo lai zhang sheq, Dangyen jing lawo dut le.

 Coqjvo byu gi akang dung su e imyit、 siri、 laijvang、 byuze labau eq muzui qo bve lago wu lui, yvang ri Dang e dvira zhvum eq Dang e misat dvira lago daisan jvo, Dangyen gvut zhe ra qo, wunwo eq ako akang daisan jvo, dang pung ri uwun e dong shitjvo ra dut le.

 Dang e zhibu suwun wapdoq mai, Dang pung wang ako dung su ri Dangpung kau eq yilam ma shiwa mingbyu e myittoq qo myi wu mu, lago za zhepcha wu e mai, gan ma zhe be su ngam zhang sheq zhibu ma daitoq lui pye wu ra ngvut le.

 Atoq zvang dang pung bang ako dung su ri dangyen wang ra hi ma, byu pyai mu yvang eq hi minglvum mu, lago yvang se yu lui, yvang ri dangpung ri zhe wo se yu nvang ra midvu lago girum ra dut le.

 Diqa dut e ma, Dang e zhvung wapdoq eq ming, yvumsing upkang ming, zhvung up myuq suwun wapdoq mai dveng dvok yvang Dangyen gvut ge lvoq lvung yu le.

 Nambat 6 kat Dangyen gvut hen dvo byu dang dongkon ma wu dvo lui dang pung wang e dang dik dai le. Dang dik gi: ngo yvumsing yvang gvam lui Zhunggo Gungchandang pung wang le, Dang e dvira zhvum ri chombom chomwaq ra, Dang e misat dvira ma chang, Dang yen e wun wo gvut dang e doqdan ma chang, Dang e tung dvira chang, dang e zau ze bi ngvop, dang ri myit ding mu, jvetjvet zui, sutpom tung misa ri ngvu labyvat shigut shizhaq ra, Dang eq mingbyu midvu hai ri toq ra ngvu ayang hen dvo ra, Dang ri kanvam ri a puqlvik.

 Nambat 7 kat Dangyen gvut hen dvo byu e hendvo qing gi lazan. Dang pung mai Dangyen gvut hen dvo byu ri lago yvang mvoqshit zhepcha ra dut le.

 Dangyen gvut hendvo byu e wunwo gi Dangyen jing eq lazhung za ngvut le. Dangyen gvut hendvo su gi byingvang pik ako qintoq ako eq bizang qin ako abo e mai lailui, gadvu gi Dangyen jing eq lazhung za ngvut le.

 Dangyen gvut hendvo aqing bying zhang, Dang e zhibu mai yvang Dangyen jing gvut yu ra dut adut e raurau pyelvum ra dut le. Dangyen e wunwo lago wo gvut, Dangyen gvut zhe ra qo wo gvut ngap zhang, dvotdvo e aqing ma yvang Dangyen jing gvut lvik yu ra dut le; dingyang yvang zhepwu eq mvoqshit ra dut zhang, hendvo qing ge lvoqhing le, ngvut gvilvang lazan ma age lai; Dang e wunwo a zui Dangyen gvut zhe ra qo angap zhang, gvut hen dvo akang yu byvam byi ra dut le. Dangyen gvut hen dvo byu dangyen jing lvik yu, angvut zhang gvut hen qing lvoq myvang, angvut zhang Dangyen gvut hen dvo akang yubyvam ri, zhibu zuppong mai pyelvum eq atoq zvang dang pung mai dong byi ra dut le. (Puqsu Zhisham Mazhi)