yi< xU; do: pL新闻动态

ku-li-K; kw yi. jU: lu: ho, kD m

古里卡发生泥石流

时间:2020-07-06 10:51:09 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  6 v 24 nyi mo; lo. 4 jU, bL: TA:] ye:-cy xe, ku-li-K; K, mo: kw yi. jU: lu: ho, l si<] l: Fo. 3 ro Pi; leo] fai, K, mo: kw le; je si< ce ko mi. be Cao: ko; mi. xy, gL: ye m 177 ro ny K, xU; kw m: le; je b. l be kD, leo} x< jU. ty< kw cyu, j su te, te, sA; TU; si< 6 v 26 kw Ci ny 177 ro m K, l: Fo. vi. xU; kw le; je b. l.o} a mL kw Ci Pi; le m K, l: Fo. go 3 ro tA< m: hw mL se:}