yi< xU; do: pL新闻动态

cLu no: nye: no: Fui cyu: kw a< di: wu: m jE; R: n. do; n. hD k: FU: me: ye kD m

州农业农村局加强重大动物疫病防控

时间:2020-02-18 15:54:57 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  bA pL do: yi< xU; bU> mU n. do; n. hD k: FU: me: ye ty< m vy; nyi kw] tD: ho: cLu xU< mo me: be xU< mo Fo. K, gw: xU: me: ye su pu, mD: le Qmy py xU: wu. tA< r mo] Fo. R: si: li me: pao: j] gw. l cE, dE: tuq tA< yi< zL Co sE:] Je-cLu a< wA; n. hD. be nE< bA; a< di: my py m yi< ko< sA< xU: n. do; a li r mo n, m] a li k: FU: ji. le fi n, m yi< cE, w. zL ti> si: kD lo] TE m kw be jE; R: B R: vU. cE,] xy, do cE,] wu: do cE, kw w. zL si: li l fi}

  2020 Ko; nA; nA; TA: le: mU: nu: fi< TA: sA< xU: sA< je:] jE; R B R n. do; n. hD tA< k: FU: me: ye kD lo] 1 v 8 nyi TA: cLu no: nye: no: Fui cyu: le 2020 Ko; Je>-cLu a< wA: n. hD be a< di: wu: m jE; R: n. do; tA< r mo k: FU: ji. le fi n, m sD< ni, so zi; du ye TA:] {tD:-ho: cLu 2020 Ko; jE; R B R: n. do; n. hD tA< k: FU: ji. le m yi< cE,[ xy, do l lo] go nyi yi< ko< sA< xU:[ jE; R: B R: n. do; tA< nA; nA; TA: le: k: FU: ty< lo}

  Ti: cLu lE' Ti: f< le Ti: f< jE; R: B R: sA< xU: si: li r mo gw: xU: me: ye su ci> kLu, ny kuD: cy jU: k> jU: cE, tA< PU: Co. si< jE; R: sA< xU: bu. z: xU: xy, do cE, be xy, do mU:] jE; R: sA< xU: vU. mU:]se; mU: tA< te, te, C: nyi lo] 2020 Ko; 1 v 31 nyi kw Ci] wu: z: n< m jE; R: hw:] sA< xU: hw: xy, do mU:] se; mU: C: nyi kD TA: 100 bE nA' 100 bE a: jU: ye ji. le lo] Ti: cLu lE' jE; R: B R: n. do; n. hD. jo. m: jo. C: nyi kD m a: jU: 6 mL; 8 tu m m: Fi.] se; t< m jE; R: sA< xU: C: nyi kD m 3 mL; 8 tu K, m: Fi}

  1 v 31 nyi kw Ci] Ti: cLu lE' jE; R: sA< xU: n. do; n. hD. k: FU: sD< ni, bA pL zi; du 65 hw, B; zi; kD] m< gL: kD su a: hU: 3032 ro] bA pL To: L: pL gL: kD m 1<5 mL; Py<] xU, hui bu. n. do; se; du nA Fi: rE: kD m 28 tui}

(xy, me: mA su Fao:-yu-ho: yi:-pe-ro:)